Придаване на пчелни майки
Bulgarian English Russian
Как да сменим старите пчелни майки
Рейтинг
УжаснаОтлична 

За да бъде предаването на майките успешно трябва да се спазват следните условия: ако в осиротялото семейство няма млади пчели, дава му се пита със зряло люпещо се пило 5-6 дни преди даването на майката; гнездото на семейството се стеснява и се затопля добре; ако няма принос на нектар, семейството се подхранва със захарен сироп 2-3 вечери преди и след даването на майката; входът на кошера се стеснява силно и се внимава да не се предизвика кражба; преди даването на пчелната майка семейството се преглежда и ако има неоплодена майка или заложени свищеви маточници, те се унищожават; майката се придава внимателно, без да се притеснява семейст­вото с много пушек; освобождаването на майката се извършва привечер, когато пчелите са по-спокойни. Майките се придават по два начина с клетки или без такива.

Придаване с клетки Това е най-широко прилаганият начин. Клетките са направени с отвори 2-3 мм. В тях май­ките се намират в безопасност, докато бъдат приети от пчелите. В практиката се използват различни видове клетки, най-извест­ни от които са цилиндричната, титовата, плоската и транспортната. Новата майка се придава с клетката веднага след отнемането на старата майка. Цилиндричната клетка е дълга 10-12 см, с диаметър 18 мм. Двата й отвора се запушват с дървени тапи, едната от които е издълбана от вътрешната й страна, където се поставя храна - крис­тализирал мед или кърмова маса. Майката се хваща внимателно за гърдите или крилцата с чисти пръсти и се пуска през единия отвор, който веднага след това се затваря. Друг начин, който може да се приложи е като майката се похлупи внимателно с клетката, след което се затваря. При придаването клетката с майката се поставя в специално издъл­бано място на една от средните пити с люпещо се пило. Необходимо е да има контакт с меда. Клетката може да се постави между две пити, като се подпира на две тънки пръчици, за­бити наклонено в едната пита на около 10 см под горната летва.

На другата вечер кошерът се отваря внимателно и се проверява как се отнасят пчелите към майката. Когато те стоят спокойно върху клетката или провират хоботчетата си през мрежата, за да я хранят, едната тапа на клетката се изважда, отворът се замазва с малко кърмова маса или восък и мед от същия кошер. След 4 - 5 дни се проверява дали майката е приета благополучно, което се установява по снесе­ните от нея яйца. Когато пчелите тичат неспокойно по клетката, гризат мрежата и някои дори вкарват жилата си в отворите й, то това означава, че те имат враждебно отношение към майката. Тогава питите се преглеж­дат внимателно, за да се унищожат наличните маточници или неоплодена майка. След 2-3 дни отново се прави преглед и ако пчелите са благосклонни към новата майка то тя се освобождава. Цилиндрична­та клетка с ханеманова решетка е подобрен вариант. Вместо да се запушва в тапи, в единия й край се натъпква на 4-5 см по-твърда кърмова маса. Пускаме майката през другия отвор, на който веднага се поставя цилиндър от ханеманова решетка, зареден с 1-2 см кърмова маса. Така приготвената клетка се поставя в кошера. Ханемановият цилиндър има тапа на външната си страна. Пчелите изяждат по-бързо малкото количество кърмова маса откъм ханемановата решетка и влизат през нейните отвори при майката. Приемат я и след 1 - 2 дни, като изконсу­мират по-голямото количество храна, поставена на другия отвор, майката излиза. Клетката на Титов има форма на кибритена кутия и се използва, както за придаване на майка, така и за излюпване на маточник, който се поставя в широкия горен отвор. На долната стра­на на клетката има подвижна дървена втулка с гнездо от вътрешна­та страна, в което се поставя храна.

Когато се придава майка, горни­те два отвора на клетката се затварят отвън с плъзгаща се тенекие­на пластинка. Клетката с майката се поставя между две съседни пити в средата на гнездото отгоре. На мястото, където нейните стени се допират до питите, капачетата на килийките с мед се надраскват, за да може майката да се храни и оттам. На другия ден втулката на долния отвор се отмества и там се залепва пластинка от восъчна основа, която ситно се надупчва и се намазва отвън с мед, за да могат пчелите по-скоро да я проядат и да освободят майката. Същевременно се открива и малкият горен отвор, през който влизат първите пчели, които се грижат за майката. Плоската клетка е кръгла или четвъртита, широка 12-15 и висока 2,5 см, със зъбци на долната си страна. Отстрани има отвор, който се затваря с дървена тапа. На една от средните пи­ти на гнездото се избира участък с открит мед, както и с празни по­лирани килийки, люпещо се пило и 20-30 млади пчели, между които се пуска майката, като веднага се похлупва с клетката, която се за­бива в питата. Така майката има възможност веднага да започне да снася яйца под клетката, което улеснява нейното приемане. След 1-2 дни се проверява и ако пчелите са благосклонни и спокойни, май­ката се освобождава, като се открива отворът и се замазва с мед и восък. Дос­тавената майка с клетката преди придаването се поставя за 4-5 часа в празната хранилка, за да приеме специфичната миризма на се­мейството, на което ще се придава. Хормонален начин Новата майка се приема много успешно, като старата майка се затвори в празна почистена клетка (с храна), която се поставя за няколко часа между питите в нейното семейство. През това време вътрешността на клетката бива обмазана от специ­фичния ектохормон, който се отделя от горночелюстната жлеза и от повърхността на тялото на майката. След това старата майка се из­важда и в същата клетка се пуска новата, като се поставя на същото място в гнездото. При движението на новата майка в клетката по тя­лото й полепва ектохормонът на старата майка. Отворът на клетката се освобождава след 4-5 часа, за да излезе новата майка. Тя се приема от пчелите, понеже те възприемат познатия им ектохормон на старата майка. Придаване на майки без клетки Извършва се само при благоприятно време, когато има добра паша и семействата са спокойни. Може да се използват следните начини: По обяд при хубаво време, когато старите пчели са на паша, по възможност, без да се подпушва и да се тревожи семейството, се изважда питата със старата майка, която се отнема, и веднага на същото място между младите пчели се пуска новата майка, след което кошерът бързо се затваря.

Новата майка се поставя в чиния с гъст течен мед и след 10-15 минути, като се измори, се пренася на питата на осиротялото семейство. Привечер, 3-4 часа след отнемането на старата майка, през входа на кошера се пускат 1-2 кълба пушек и след 4-5 минути от­там се пуска новата майка, която предварително трябва да бъде на­мазана с течен мед по възможност от същия кошер. Поради спо­койното състояние на семейството, бавното движение на намазаната майка и хранителния контакт, който на първо време пчелите устано­вяват с нея, те в повечето случаи благосклонно я приемат. Вечер, след като летящите пчели са се прибрали, гнездото на осиротеното семейство се открива и върху горните летви на рамките се капват 6-7 капки етилов етер. Гнездото се закрива, след 10 секунди в средната междина се пуска майката и кошерът се затва­ря. Получен е много добър резултат и при придаване на майки по този начин на търтовъчни се­мейства. Няколко (4-5) часа след отнемането на старата майка на дъ­ното на кошера вечер се пъха попивателна хартия, напоена с 4 см3етилов спирт (96°), и след 20 секунди през входа се пуска майката. Начин, чрез приемане от майката на миризмата и хор­моните на търтеи (Мельничук, 1981). През май, юни и юли (роевия период), по обяд, когато търтеите извършват очистително облитане, на входа на кошера се хващат 10-15 завръщащи се търтеи, откъсват се крилата им и те се пускат в чаша, където се смачкват добре и се заливат с две лъжици вода. Майката се окъпва в така приготвената каша и веднага се пуска в кошера върху рамките на предварително (3-4 часа) осиротено семейство.

Пчелите я приемат благосклонно, защото през роевия период имат "дружелюбно" отно­шение към търтеите, чиято специфична миризма е приела. Този начин е непригоден за сезоните, когато пчелите са враждебно настро­ени към търтеите и ги гонят от кошерите. При неблагоприятни условия за успешно приемане майките предварително се придават на временна отводка, която по-добре се формира в горния корпус на многокорпусния кошер. Корпусът се зарежда с 2-3 пити запечатано пило и млади пчели и няколко пити с мед и прашец. След това се обръща назад с входа и се изолира от основното семейство чрез разделителната табла. Привечер, след като старите пчели са излетели от него и са се върнали в основното семейство, в корпуса се придава майката с клетка. Тя се приема благосклонно от младите пчели и на другия ден се освобождава. Майката се оставя да снесе яйца в питите и след като се излюпят достатъчно млади пчели, старата майка на основното семейство се отнема, разделителната табла след 2-3 часа се отстранява и на ней­но място се поставя надупчен вестник, през който двете семейства се обединяват, като остава младата майка, която убива старата. При изпитването на този метод в Опитната станция по пчеларс­тво в София (Л. Радоев) 100% от така придадените майки бяха прие­ти. Той може да се приложи и при кошерите лежак и Дандан-Блат, като в тях с плътно преграждаща дъска се отделя встрани временна отводка с млади пчели и запечатано пило, където се придава мла­дата майка. По-късно двете семейства се обединяват, като старата майка предварително се отнема. Поради сигурността си този метод трябва да се използва особено при придаването на много ценните майки. Вместо майка на отводката (нуклеуса) може да се придаде зрял маточник на пита със зряло пило. След като излюпената майка се съеши, снесе яйца и от тях започнат да се люпят пчели, старата се отнема и нуклеусът се присъединява към основното семейство през надупчен вестник. При големите пчелини, за да не се губи вре­ме, старата майка не се отнема, а след като се обединят двете се­мейства през вестника, в борбата между двете майки младата по­беждава в 90% от случаите. Смяната се извършва, чрез маточник, без да се търси и отнема старата майка (методът е предложен от Филатов).


Един зрял маточник се закрепва между горните летвички на крайните рамки на магазина, корпуса или плодника. Маточникът се поставя в малко наклонено положение, за да може да се вижда върхът му. След 1-2 дни се проверява и ако маточникът е правилно излюпен, прави се нова проверка след 10-12 дни, за да се види дали младата майка се е съешила и е сменила старата. Ако при първата проверка се окаже, че маточникът е прояден, поставя се друг, но от противната страна. В случай че и той е проя­ден, майката се сменя по някой от описаните начини. Този начин може да даде задоволителни резултати, само ако се прилага по време на много силна главна паша. При средна по сила паша се сменят в най-добрия случай до 62% от старите майки. При слаба паша старите майки въобще не се сменят, въпреки, че дадените маточници се приемат и правилно се излюпват. Подрязват се до основи крилата на майките, които подлежат на смяна, и същевременно се зареждат семейства отглеждачи на маточници от племенен произход. Като узреят маточниците, на всяко семейство се дава по един, който благосклонно се приема, понеже пчелите са настроени за самосмяна на майката. Взето от АгроНет.бг

Eмил Янев - пчелар: GSM: 0887701375