Производство на пчелен мед през 21-ви век
Bulgarian English Russian
Производство на пчелен мед през 21-ви век
Рейтинг
УжаснаОтлична 

Общо световното производство на мед годишно се изчислява на около 400 хиляди тона, но само 40 на сто от него се отчита официално. В световен мащаб производството на мед през последните няколко десетилетия се характеризира с динамични изменения. По континенти то е (в хил.т.): Америка – 2000 г. – 340, 2008 г. – 325 т.; Африка – 2000 г. – 144, 2008 г. – 166; Азия – 2000 г. – 448, 2008 – 639. По данни на Световната организация по прехраната и земеделието (ФАО) световното производство на мед се е увеличило в периода 2000-20008 г. с 32 на сто и е достигнало 1 517 хил.т. Най-големи производители на мед през 2008 г. са следните страни (в хил.т): Китай – 367; Турция – 82; Аржентина – 81; Украйна – 75; САЩ – 74; Индия – 65; Русия – 57; Мексико – 55; Етиопия – 42; Бразилия – 37; Иран – 36; Испания – 30; Канада – 28; Танзания – 27; Корея – 26; Кения – 25; Ангола – 23; Унгария – 22; Румъния – 19; Австралия – 18; ....България – 10. Най-големи износители на мед средно годишно са следните страни (в хил.т.): Китай – 90; Турция – 40; Аржентина – 20; Мексико – 20; Австралия – 10; България – 5; Италия – 2,5. Най-много мед се внася в Германия, Англия, Япония и др. От анализа на данните е видно, че производството на мед в САЩ през този период е намаляло с 23 %. Причините са различни: Колапс на пчелните семейства (КПС), намаляване на площите с различни медоносни растения и подмяната им с монокултури, подвижното пчеларство и стресът от него, увеличено прилагане на пестициди и растежни регулатори, ГМО и др. Общо за целия континент Америка има намаляване на количествата на произведения мед с 5 %. Производството на мед в Азия се е увеличило най-много в Китай – с 46 % (367 хил.т) за 2008 г. Същата тенденция се наблюдава и във Виетнам – количеството на извлечения мед за 2008 г. е достигнало 16 хил. т. Успоредно с измененията на производството на меда, световната консумация на мед също се е променила. Това се дължи на оценяването на меда не само като естествен подсладител, но и на профилактичните и оздравителните му качества и търговски подход при неговото предлагане. Общо взето консумацията на мед средно на глава от населението в световен мащаб е 130 грама годишно. По страни, тя е както следва (в кг): Гърция – 1,5; Австрия – 1,4; Германия – 1,2; Канада – 0,8; САЩ – 0,6; Франция – 0,4; Швейцария – 0,4; Русия – 0,3; Англия – 0,3; Китай – 0,2; Румъния – 0,2; Бразилия – 0,2 и България – 0,5. Основните фактори, които могат да влияят на производството и цените на меда са следните: висок ръст на световната индустриализация, намаляване на площите с обработваема земя, увеличаване на монокултурните растения и все по-голямото им обработване с пестициди и растежни регулатори, нарастване на производствените разходи и намаляване на пчелната популация, намаляване на естествената устойчивост на пчелните индивиди и разпространение на смесени и свързани болести (КПС), нарушаване на екологичното равновесие, климатични промени и засушавания, неустойчивост на валутните пазари, антидъмпингови закони, посредством които всяка страна защитава своето производство на мед. Увеличаването на производството на мед може да бъде постигнато при спазване на изискванията на ДЗПП: създаване на нормални условия за развитие на пчелните семейства; субсидиране на пчеларството; спазване на правилото за проследимост на продукта мед – от производителя (пчеларя), разфасоващите го фирми, до износителя. В противен случай ще бъде налице търговия на мед, какъвто се изнася от Китай, обременен с големи количества вредни остатъчни вещества за човека (пестициди, антибиотици и сулфонамиди)./Д-р Наско Кирилов, двм От в. "Пчела и кошер" Взето от Farmer.bg

Eмил Янев - пчелар: GSM: 0887701375