Химическите токсикози
Bulgarian English Russian
Химическите токсикози
Рейтинг
УжаснаОтлична 

Бъдещото развитие на пчеларството и рационалното използване на пчелите за опрашване на ентомофилните култури и добиването на повече селскостопанска продукция и чисти пчелни продукти е сериозно застрашено от все по-масовото приложение на токсични химични продукти (ХП) в селското и горското стопанство, чието количество достигна 3 млн. Тона. Ежегодно се прилагат над 1 000 ХП (инсектициди, акарициди, фунгициди и хербициди). В много страни от различни континенти (САЩ, ЕС, Китай, Русия, Бразилия и др.) всяко година се унищожават от химическа токсикоза (ХТ) 10 % и довеждат до понижаване устойчивостта срещу други заболявания на 30 % от пчелните семейства.

Вследствие на тези практики в горепосочените и други страни има опасност някои райони да останат без пчели (например в Китай), за което вече има съобщения. Въпреки тези факти, държавите членки на ЕС не можаха да се споразумеят на 15.03. 2013 г. относно забраната на три широкоизползвани ХП от неоникотиноидния клас, чието приложение през последните години бе причина смърта на стотици хиляди пчелни семейства в тези страни. За пореден път лобистите на фирмите успяха да защитят интересите и печалбите им в ущърб на здравето и бъдещето на пчелите и хората. Коментарът е излишен! Българското пчеларство всяка година губи от приложението на ХП и настъпилите вследствие на това ХТ на пчелите от 45 до 100 % при повече от 65 хиляди семейства, като са нанесени загуби за над 15 млн. Лева. Ако към тях се прибавят и косвените щети от непроизведената продукция от ентомофилните растения и от пчелните семейства, то загубите за страната надхвърлят 1 милиард лева.

По този начин се застрашава държавната ни сигурност! Тези огромни щети настъпват поради груби нарушения на Наредба 15 на МЗХ и измененията и допълненията към нея за опазване на пчелите от ХТ от лицата, провеждащи растителнозащитни практики в селското и горското стопанство. Не трябва да се забравя, че една от причините за Колапса на пчелните семейства (КПП) са настъпилите ХТ вследствие на широкото прилагане на различни ХП от растителна защита. Всички те предизвикват смърт или отслабване на защитните сили на пчелните индивиди. Въздействието на ХП е двустранно: пряко върху пчелите – предизвикващо ХТ и косвено – чрез замърсяване на околната среда и пчелните продукти с прилаганите ХП, антибиотици и др. По този начин те са опасни не само за здравето на пчелите и животните, но и за човека. Разрешените за използване в растителна защита ХП се оповестяват всяка година и се разделят на четири групи: инсектициди, акарициди, фунгициди и хербициди.

Прилаганите за борба срещу насекомите и акарите инсектициди и акарициди предизвикват най-често отравяния при пчелите. Особено опасни за тях са синтетичните ХП от неоникотиноидния клас (клотианидин, имидеклоприд и тиаметоксам) и съдържащите органофосфорни и карбамидни вещества. Те проникват в тялото на пчелите през меките тъкани на хитиновия слой, храносмилателния канал и сетивните органи. Действието им е вътрешно или контактно, нервно-паралитично и много бързо. Повечето пчели умират още по време на полет. Използваните за борба срещу плевелите хербициди могат да увредят пчелите само при предозиране. Повечето от прилаганите в практиката хербициди са безопасни, но при комбиниране с други ХП предизвикват отравяне на пчелите. Същото се отнася и за органичните съединения фунгициди. Те са слабо токсични за пчелите, но поради все по-честото им прилагане значението им като токсични ХП ще нараства все повече при отравянето на пчелите. В последно време някои ХТ се установяват и при прилагането на ХП от групата на растежните регулатори.

Те предизвикват нарушаване в процесите на събличане през последния ларвен стадий. Поради това умират какавидите им или се излюпват пчели с уродства. Признаците на ХТ (отравяния) зависят от вида и концентрацията на прилаганите ХП, попаднали в нектара и цветния прашец (ЦВП), от месторазположението на обработваните култури, от техниката, с която са третирани площите (наземна или авиационна) и от атмосферните условия. Общите признаци на отровените пчели започват със слаба възбуда, последвана от нервно-паралитични кръгови движения, разперване на крилата, търкаляне и кривене на тялото, залитане, свиване на краката и коремчето, изтегляне на хоботчето, стъкловидно празно задно черво. Въздействието на контактните отрови предизвикват внезапно отслабване на семействата, без да се виждат трупове на умрели пчели пред и в кошера. По-бавно действащите отрови (в повечето случаи) причиняват едневременно умиране на летящите и гнездовите пчели, които се виждат по прилетната дъска и диагностичната площадка. Често пъти загива и незапечатаното пило (подобно като при европейски гнилец). Останалите пчели са много възбудени и агресивни. При ХТ вследствие на прилагане на ХП от групата на растежните регулатори, които се донасят с ЦВП признаците се наблюдават 10-25 дни след напръскването. Пчелите изваждат от питите умрелите какавиди и млади пчели с настъпили уродства (деформирали крила и скъсани коремчета). Подобни признаци се наблюдават при вароатозата и простудено пило, но за разлика от тях при ХТ с растежните регулатори какавидите и пчелите са често неравномерно оцветени. Във всички случаи сигурен признак са белите до сивите сърпове по вътрешния ръб на фасетатъчните очи. Ако има съмнение за отравяне от ХП въз основа на посочената наредба се назначава комисия от директора на областната дирекция „Земеделие и гори“ за определяне на щетите. Представителите на комисията вземат проби за изследване и съставят протокол. Профилактика. От 3 до 5 дни преди провеждането на растително-защитни практики семействата се изнасят на разстояние 5-7 км от обработваните площи.

Те се връщат обратно след изтичане на карантинния срок, обявен от прилагащите ХП. При невъзможност да се извозят пчелните семейства, гнездата се разширяват с празни пити и се поставят магазини (корпуси) с по 5-6 празни пити. За вентилация на кошерите се използват посочените във фигурата различни варианти. При горещо време покривите на кошерите се покриват с трева или други материали. Хранилките се зареждат ежедневно с вода.

През нощта входовете на кошерите се отварят напълно. Необходимо е да се извърши предварително съгласуване и организация за съвместни действия и работа на органите на АХЗ, кметовете, фермерите и пчеларите по места за опазване на посочените в цитираните наредби и допълненията към тях и мониторинговите програми за замърсяване, съобразени с Регламента на ЕС (ЕП) и Съвета. Мерки за борба При потвърждаване на диагнозата ХТ от лицензирана ветеринарна лаборатория се извършват следните ДЗПП: изваждане на питите с пресен пчелен прашец и нектар; стесняване на семействата на толкова пити, колкото покриват пчелите; подхранване със захарен сироп (1:1); извадените пити се претопяват за восък, който може да се използва само за технически цели; ако е необходимо кошерите се подменят, след което се промиват с 5% алкален разтвор, с последващо измиване с чиста вода и подсушаване. Д-р Наско Кирилов, двм Източник: В-к Пчела и Кошер/Фермера.бг

Eмил Янев - пчелар: GSM: 0887701375