Основни правила при формирането на отводките
Bulgarian English Russian
Основни правила при формирането на отводките
Рейтинг
УжаснаОтлична 

В последните години в много страни на света се отбелязва повишената гибел на пчелните семейства. В съвременните условия задачата по тяхното запазване и ускорено възпроизводство става една от главните в практическото пчеларство. За интензивното възпроизводство през пролетта са необходими силни семейства, които бързо стъпват в трети период на развитие, който се характеризира с натрупване на млади пчели, които нямат работа. През това време те биха могли да отгледат допълнителен брой пчели, ако се използват отводки. Те трябва да се формират в такива срокове, за да могат младите пчели да се излюпят към началото на главния медосбор, тогава събирането на меда ще нарасне средно с 43,5% (усреднено за 30 години експеримент).

Сроковете и състоянията на отводките зависят от силите на основните семейства, времето на настъпване, продължителността и силата на главния медосбор, а така също от сроковете за получаване на майките и тяхното състояние. Оптималният период за организация на отводките – 50 дни до началото на медосбора и 30 дни до неговото завършване. През това време следва да се формира основното им количество от семейства, които имат над десет междини с пчели и повече от седем пити с пило. В централната част на Русия това е периода от 25 май до 5 юни. За отводки най – добре да се използват оплодени майки от тази порода, която е най – продуктивна и достатъчно зимоустойчива в условията на дадената местност. Пчеларите предварително определят броя на силните семейства на пчелина и пресмятат потребността от оплодени, неоплодени майки или корпуси. От рано в подготвените кошери поставят по две пити запълнени с качествен мед, две три празни пити за да има къде да снася яйца майката, преградни дъски и затоплящи възглавници. Отводките сформирани за получаване на нови семейства, е по – удобно да се поставят в отделни кошери, тъй като е по – лесно да бъдат преглеждани. Ако отводките са нужни за допълнително нарастване на количеството на пчелите, то тях ги разполагат във вторите корпуси или в страни от основните семейства.

Да се изземват пити и да се формират отводки е по – добре при топло време, да има поне поддържащ медосбор и незначителен брой летящи пчели в кошера. Тогава в отводките попадат преимуществено млади пчели, които добре свикват с новото място и по – добре приемат майката. За да не се принесе случайно майката в отводката заедно с пчелите, то нея отначало я намират и по време на работата я покриват с мрежесто капаче. В този случай за отводката може да се взема която и да е пита и да се изтръскват от нея пчелите, без да се страхува пчеларят, за запазването на майката. След намирането на майката, в основното семейство подбират необходимите пити с пило и ги пренасят заедно с пчелите в кошера предназначен за отводка. В отводката стръскват така също млади пчели още от две пити с открито пило. Едновременно поставят по две пити с мед и свежа перга от основните семейства, като ги разполагат от двете страни на питите с пило. Всичко в отводката трябва да има не по – малко от 1 кг храна на 1 междина пчели. След 3-4 часа към пчелите на отводката придават майка в клетка, която поставят в средата на гнездото между питите с пило. Майката може да се пусне и на питата и да се покрие с младите пчели с голям мрежест калпак. За да се държи надеждно калпака, него леко го натискат в питата. В този случай майката веднага попада в подходящи условия, които отговарят на нейните биологични потребности. Под калпачето трябва да се намират празни, подготвени за снасяне на яйца килийки и част от килийките със запечатано и готово пило за излюпване от него на пчелите и мед.

След 1-2 денонощия калпачето или клетката се премахват. Получените по пoщата оплодени майки е необходимо колкото се може по – бързо да се предадат на пчелите в отводките. При продължителното им пребиваване в клетките с които са изпратени, значително се понижават качествата на майките, а масата на техните тела значително се намалява с 25 – 30%. При 5 денонощия пребиваване в клетките, снасянето на майката се снижава по – нататък с 54%, а при 10 денонощия с 88%. За да се предотврати понижаването на качеството и травмирането, майките трябва да се доставят от стопанствата за производство на майки до пчелина в течение на 24 часа. Отводките старателно се затоплят. Иззетите пити от основните семейства ги заменят на взети от запасните с храна и празни такива, а при наличие поне на поддържаща паша ги редуват с рамки с монтирани на тях восъчни листове. Завършвайки работата, мрежестите капачета ги снемат от питите, майките ги освобождават. По – долу са приведени основните начини за формиране на отводки с отчитането на вароатозните обработки. Формиране на отводки с оплодени майки. Тези отводки може да се организират по три начина: без да имат пило с използване на млади пчели, двукратно обработени с акарицид в първия ден и 7 денонощия след началото на снасяне на яйца от майката; със зряло запечатано пило, от което вече се излюпват или ще се излюпват в близко време млади пчели с двукратна обработка с акарицид след 7 и 12 денонощия от момента на тяхното формиране; с младо и открито пило (възраст на личинките не по стари от 4 денонощия) с двукратна обработка с акарицид в деня на организацията и след 7 денонощия след снасянето на яйца от майката.

Отводките без пило е целесъобразно да се формират от края на май до средата на юни, когато основната маса кърлежи (до 90%) се намират в килийките с пилото и само около 10% паразитира върху пчелите. За предотвратяване на слитанията на пчелите, в отводките без пило задължително трябва да се поставят хранилки с 50% захарен сироп. Тогава пчелите ще започнат да пренасят храната в питите, да чистят килийки, да усвояват новото гнездо. Формиращата се отводка без пило я държат със затворен вход. Отварят го на втория ден към вечерта, преди скриването на слънцето. Първоначалната сила на формируемите отводки с оплодени майки 2-3 седмици до главния медосбор трябва да се определя от не по – малко от 4 междини пчели (1 кг пчели). Най – късният срок за организация на отводките с оплодени майки е възможен непосредствено преди главния медосбор (количеството на пчелите в тях – не по – малко от 6 междини, или 1,5 кг). Формирането на отводки с неоплодени майки. С такива майки е нецелесъобразно да се организират отводки без пило, тъй като пчелите лошо заживяват заедно, отводките силно отслабват, твърде дълго се развиват до състояние на нормално семейство и, като правило в годината на формирането им не дават продукция. При наличие на вароатоза, с неоплодени майки най – често формират отводки по три начина: с частично изземване от основните семейства на пити със зряло, запечатано пило (при излюпване от него); с отбирането от основните семейства на всички летящи пчели по метода „налитане на майката” с взимане (отделяне) от основните семейства на цялото пило.

От момента на придаване в отводката на млада неоплодена майка до съешаването на нея с търтеите и началото на снасяне на яйца преминават средно 14 денонощия. През този период в отводката излизат пчелите от цялото запечатано пило, след което него за първи път го обработват с един от акарицидите, а след 5 – 6 денонощия – втори път (до появяването на личинки на 4 денонощия, в килийките на които могат да отидат останалите след първата обработка кърлежи, което гарантира практически пълното освобождаване на пчелите от кърлежите. При формирането на отводки по метода „с налитане на майката”, основното семейство в стария кошер го отнасят настрана, а на негово място поставят кошер с качествени празни и с храна пчелни пити, където поставят майката в клетка от основното семейство. Летящите пчели от основното семейство прелитат на старото място в новия кошер при своята майка. Майката я пускат от клетката след 1 денонощие. Пчелите веднага ги обработват против вароатозата. Към останалите млади пчели в основното семейство придават млада (на 2 денонощия) не оплодена майка, която която държат в клетка 2-3 денонощия. Тъй като отводката се състои само от млади пчели, те лесно приемат не оплодената майка.

След 21 дни, след пълното излюпване на пчелите от пилото, пчелите ги обработват с акарицид. Тъй като в това време в отводката отсъства пило, в което биха могли да отидат самките на кърлежа вароа, вредителят се намира на пчелите и попада под действието на препарата. Отводките с отделянето на пилото от основните семейства ги формират при достигането на семейството на сила 10 – 12 междини. 3 денонощия преди това на основните семейства поставят втори корпуси, запълнени с качествени, годни за снасяне на яйца пити, а така също пити с храна. След 3 денонощия всички пити с пило (без майката) от долния корпус пренасят в горния, а вместо тях (в долния корпус) поставят свободни пити, килийките на които предварително са обработени от пчелите, взети са от горния корпус. Между корпусите за 1 денонощие поставят разделителна решетка. Това обезпечава саморегулируемо разделяне на пчелите между корпусите: във втория ще преминат млади пчели в количество, необходимо за пълноценно хранене на пилото и поддържането на оптимална температура, а в първия ще останат главно летящите пчели и излишъка от млади пчели без работа, което създава нормални условия за висока продуктивност при снасянето на яйца от майката и използването на поддържащия медосбор. За избягване на намаляване на количеството на снесените яйца от майката следва, както беше казано по – горе, да се поставят в долните корпуси ( в замяна на иззетите пити с пило) на пити, които са се намирали във втория корпус в течение на 3 денонощия, килийките на които през това време пчелите добре са ги обработили. Пчелите както в долния, така и в горния корпус е необходимо да се обезпечат с пълноценна храна (1 кг на 1 междина). След 1 денонощие разделителната решетка я заменят с плътна преграда от фазер, а във втория корпус отварят прилетен отвор на задната стена на кошера. Веднага след това пчелите от долния и горния корпуси ги обработват едновременно с един от разрешените акарициди. На пчелите от втория корпус (отводката) придават млада (на 2 денонощия) неоплодена майка. Средно след 14 денонощия тя се съешава с търтеи и започва да снася яйца. Повторна обработка с акарицид провеждат след изтичането на 21 денонощия след формирането на отводката, когато излезе цялото пило, пренесено от долния корпус в горния, но до появяването на личинки на 4 денонощия (в техните килийки самките на кърлежа проникват за размножаване). Даденият метод способства за непосредствения контакт на акарицида с всички кърлежи в семейството и отводката в течение на периода за обработване както на възрастните пчели, така и на пилото.

Освен това, семейството и неговата отводка (при временно отсъствие на пилото в тях) през това време последователно се подлагат на обработка против кърлежите. Преди настъпването на главния медосбор оценяват силата на семейството. Ако основното семейство или отводката са недостатъчно силни, то тях ги обединяват, като предварително изземват старата майка. Обединението позволява да се решат две задачи: да се получат високо качествени семейства за медосбора и да се проведе планова замяна на старите майки с млади. Ако е необходимо да се увеличи количеството на пчелните семейства на пчелина или да се продадат част от тях в друго стопанство, то на отводките във втория корпус им се предоставя възможност да се развиват самостоятелно до тогава, докато те не станат нормални, силни семейства. Тях ги реализират или в този сезон, или в началото на следвашия, като се преместят в отделни кошери. В последния случай отводките може да се оставят да зимуват над основните семейства. При зимуване във вторите корпуси, отводките използват топлината на основните семейства, вследствие на което употребяват по – малко храна и значително по – добре презимуват. Основните семейства, които не достигат достатъчна сила до времето за главния медосбор, ги усилват с летящите пчели , взети от отводките. Не летящите пчели, които са останали в отводките с млади майки, може да се използват за интензивно нарастване на пчели за зимата. В дадения случай семействата и отводките ги обединяват през есента, като предварително се изземват старите майки.

Това позволява да се формират силни семейства с голямо количество физиологично млади, добре зимуващи пчели. Описаният по – горе начин осигурява максимално възможно ниво на дезакаризация на пчелите, получаване до 100% прираст на нови семейства от основните и напълно изключва рояването. Освен това, той най – пълно се свързва с прогресивната технология за отглеждане на пчелни семейства при наличие на вароатоза. Този начин така също изключва необходимостта от използването на акарициди по време на главния медосбор, отстранявайки опасността от замърсяване на меда с отровни химикали, позволява да се откажат пчеларите от есенни лечебни обработки, изключвайки отрицателните последствия от препаратите върху организма на зимуващите пчели; дава възможност да се получат млади оплодени майки без формирането и използването на специални нуклеуси, да се сменят старите майки с млади, без да се понижава, а точно обратното – да се повишава медовата продуктивност на семействата. Източник: Сп. „Пчеловодство” 2012/4

Eмил Янев - пчелар: GSM: 0887701375