Захарта като храна и като хранителни запаси за пчелите
Bulgarian English Russian
Захарта като храна и като хранителни запаси за пчелите
Рейтинг
УжаснаОтлична 

Мненията за захарта като храна и като хранителни запаси за пчелите са твърде противоречиви. Често се подчертава, че захарта има неблагоприятно влияние на развитието на семейството даже след изтичането на значителен промеждутък от време. Много пчелари намират захарта подходяща за попълване на запасите от храна, обаче смятат, че при нейната преработка се износват пчелите. Като правило, утвърждаването за отрицателното влияние на храненето на пчелните семейства със захар се прави без доказване с някакви конкретни обстоятелства, а нейното съпоставяне с меда се прави при неравноправни условия. Обикновено при това се изпуска, че пчелите също се износват и когато преработват нектара в мед. Ако това става в неподходящо време, то това може да има неблагоприятни последствия.

И така, семействата, работещи на много късна паша през септември, губят голяма част от своя потенциал, лошо презимуват, лошо се развиват в следващия сезон и имат по – лоша производителност от колкото тези, които в средата на август са подхранени с по 10 кг захар във вид на сироп. Отчитайки това, че състава на меда е различен не само в различните местности, но и в отделни години, има основание да се утвърждава, че главното нейно предназначение – е да бъде енергетична храна. Като източник на енергия за пчелите напълно може да служи и захарния мед, получаван в резултат на преработката на захарен сироп. Това потвърждават многочислените данни за частичната или пълната замяна на натуралния мед със захар. Процесите на преработка на нектара или на захарния сироп в мед малко се отличават и се свеждат преди всичко до отделянето от тях на излишната вода и разграждането на сложни захари, основно захароза, до прости (глюкоза и фруктоза). Пчелите, несъмнено, освен захари използват и някои компоненти на меда, обаче основната маса минерални и пластически вещества, витамини и други необходими за жизнената си дейност те получават от прашеца. Изработваната от пчелите от захарния сироп храна има съвсем малко несмилаеми остатъци и не съдържа вещества, които оказват неблагоприятно въздействие на живота на семейството. Даже и тази храна да отстъпва на натуралната по съдържание на полезни за пчелите компоненти, то не влияе пагубно на пчелите по време на зимуването.

Това не може в частност да се каже за мановия мед или медът от кръстоцветни и от слънчоглед. По такъв начин, захарния мед в много случаи е незаменим, и преди всичко в качеството на зимни хранителни запаси. Отрицателните резултати при използването на захарта в качеството на храна в болшинството случаи възникват поради несвоевременното провеждане на подхранване в несъответстващи дози и без отчитането на състоянието на семействата. Обикновено подхранват със захар, когато семействата са с малка сила (през пролетта) и за попълване на запасите за зимата. Рядко някой прави подхранване веднага след главната паша, с надеждата, че пчелите ще съберат още някакво количество мед, ако не стоков мед, то за запълване на зимните запаси. Обикновено подхранването го отлагат по различни причини за по – късни срокове.

При това малко пчелари се замислят какво става в пчелните семейства в периода веднага след главната паша до подхранването със захарен сироп и как на пчелите се отразява преработката му. Ако попълването на запасите се отлага за по – късни времена, то при отсъствието на паша се съкращава отглеждането на пило, а се случва и това, че майките съвсем прекратяват да снасят яйца, след това при преработването на захарта семействата отслабват и без това от намалената си сила. Не с много се променя положението, ако след главния медосбор идва поддържаща паша, а попълването на запасите се отлага. Недостатъчният запас от храна задържа семейството от нейното изразходване за отглеждане на пило, и те не набират сила, а след това при преработката на сиропа техните пчели се износват. Безусловно, това отрицателно се отразява на зимуването на семействата и тяхното развитие през следващия сезон. При попълването на запасите в късни срокове, качеството на преработката се снижава поради понижаването на температурата и понижаването на приноса на прашец. Колкото по – късно се провежда подхранването, толкова по – малко се стимулира отглеждането на пилото. При това късно появяващите се пчели не успяват да натрупат в своето тяло достатъчен запас от резервни вещества. В крайна сметка при късно подхранване, жизнеспособността на пчелите и семействата се понижава, и възниква често споменаваното „продължително отрицателно после действие на подхранването със захар на развитието и продуктивността на семействата”. Подхранването със захар за нарастване на силата на семействата след главната паша, за попълване на зимните запаси, а така също за частична или пълна замяна на храната, непригодна за използване от пчелите през зимата, може да се съвместят и в една или друга степен да се провеждат едновременно.

Да се провежда подхранване със захарен сироп трябва колкото се може по – рано, за да може тя да стимулира снасянето на яйца от майката, даже и през това време да има поддържаща паша. По такъв начин в пчелите се създава илюзия за наличие на паша. В тези места, в които няма поддържаща паша след главната, това е единствения път за увеличаване на количеството на младите пчели за зимата. Подхранването може да се окаже за предпочитане и да е по – надеждно, отколкото поддържащата паша., тъй като позволява да се избегнат намаляването на количеството или въобще прекратяването на снасянето на яйца от майката, ако по някаква причина постъпването на нектара е завършило, например поради лошо време. Съвършено недопустимо е подхранването на пчелите със захар през зимата. Ако това все пак се налага да се прави поради заплахата от умирането на семейството от глад, то най – добре е да се използва захарно, медово тесто, отколкото сироп, тъй като през това време отделянето от организма на пчелата постъпващата с него вода е затруднено. Нецелесъобразни са подхранванията със захар през пролетта, особено за усилване на активността на семействата. Постъпването на храна възбужда пчелите, обаче при нейната употреба се изразходва жизнена енергия на насекомите за изпаряване на водата и разграждането на захарите.

Преработката на сиропа през това време се усложнява не само поради малката сила на семействата, но така също вследствие на недостатъчното постъпване или отсъствие на прашец и ниската температура. В крайна сметка вместо ускорено да се развиват подхранваните семейства забавят развитието си. Недостатъкът на храна през пролетта по – добре да се запълва с добавянето в гнездото на маломедни пити. Като се разпечатват, така може да се стимулира консумирането на меда от семействата за увеличаване на отглеждането на пилото. При това не става износване на пчелите, тъй като медът се усвоява от тях без допълнителна преработка. Нерационално е да се подхранват семействата всеки ден след главния медосбор по 0,1 – 0,2 л сироп за поддържане на темпа на снасяне на яйца от майките, а запълването на хранителните запаси да се провежда по – късно. При това се изпускат благоприятните срокове за подхранване и времето, още повече, че за преработката на захарта се износват отиващите в зимата пчели.

При решаването на такава комплексна задача, важна роля играят и тактиката на хранене. Нерядко се срещат и препоръки: подхранването за попълване на запасите да се дава на големи порции и да се провежда в максимално стеснени срокове. При това съвършено не се отчита, че отслабените от предшестващия медосбор семейства не могат качествено да преработват голямо количество сироп за кратък промеждутък от време. Като резултат захрта се инвертира непълно, и нейната консумация през зимата довежда към допълнително износване на пчелите. Освен това, вследствие на обилното постъпване на сироп, се оказват заети килийки от гнездовата част, където се намира обикновено пилото. Това довежда към намаляване или до пълно прекратяване на снасянето на яйца от майката, и затова семейството не може да увеличи количеството на младите пчели достатъчно. Някои автори съветват да се дава сироп на големи порции именно за това, за да се ограничи снасянето на яйца, нещо, което лошо се отразява на зимуването на пчелите. Количеството и интензивността на подхранването зависи от целите на подхранванията, сезона, състоянието и силата на семействата.

Едва ли е обоснована препоръката да се дава при попълването на запасите не повече от 8 кг захар на семейство. Както беше показано, последствията се определят не само от количеството, колкото от сроковете и начините на подхранване. Отрицателното влияние на малкото количество захарен сироп при късно подхранване може да бъде по – силно, отколкото по – голямото при своевременно подхранване. Има сведения, че съществуват семейства, които без ущърб за себе си преработват по 20 – 25 кг захар. Очевидно, че колкото повече се предполага захар да се подхрани, толкова повече продължителен период от време е необходим за това и толкова по – рано може да се пристъпи към подхранването. Недопустимо е увеличението на обема на порциите или съкращаването на интервалите между раздаването и. Сиропът го дават така, че пчелите да могат качествено да го преработят. При попълване на запасите и нарастване на силата за зимата денонощната норма не трябва да превишава 1 л на семейство, а разовата порция от сироп – 3 л, иначе пчелите ще изпитват трудности с неговото вземане, разместване и преработката му. Най – рационално е да се дава по 3 л сироп един път на три дни. При наличие на свободни килийки, семейство със средна сила го взима за нощта и успява в значителна степен да го преработи до постъпването на следващата порция. Подхранването следва да се вписва така, че то да се впише в жизненият ритъм на семействата с отчитането на тяхното състояние и възможни последствия, както положителни, така и отрицателни. Така, след главния медосбор за нарастване на количеството на младите пчели за зимата то трябва да имитира поддържаща паша, стимулираща отглеждането на пилото. Имайки пред вид това, сиропът трябва да се дава на неголеми порции продължително време. За постигането на най – голям ефект, към подхранването пристъпват колкото може по – рано (веднага след главната паша) и го завършват с такъв расчет, че сиропа да не се преработва от отиващите да зимуват пчели, а до застудяването току що отгледаните пчели да успеят да натрупат в своето тяло запас от хранителни вещества. В литературата се указват най – различни съотношения на захарта и водата в сиропа.

Много убедителни аргументи са приведени в полза на концентрацията 1:1 (Шабаршов, 1984). Обаче най – икономично и широко използвано се явява съотношението 3:2. Сиропът не следва да се подгатвя в произволно (по – голямо) количество и да остава след като се раздаде. В него могат да се развият микроорганизми и да го направят непригоден и даже вреден за пчелите. Ако семейството по някаква причина за 3 дни не е взело даденият му сироп, то той трябва да се замени с пресен, като предварително се измие хранилката с гореща вода. Подхранването на такива семейства следва да се прекрати или да се намали дозата, а комплектуването на техните зимни запаси – да се направи за сметка на семействата, които добре преработват сиропа. Институтът по пчеларство много години упорито препоръчва при подхранването за зимата да се добавя в сиропа оцетна киселина, с цел да се облгчи неговата преработка от пчелите. Целесъобразността на подкисиляването се обосновава с това, че пчелите при преработката както на нектара, така и на сиропа му предават кисела реакция. При това обаче се изпуска тази подробност , че те това го правят едновременно с добавяне на ферменти за разграждане на захарите. От тук следва, че в подкисиления сироп пчелите ги въвеждат в недостатъчно количество и разграждането на захарите се задържа или въобще не се провежда. В резултат се получава храна, за консумацията на която се изисква допълнителен разход на енергия, понижава се жизненият потенциал на пчелите, влошава се зимуването и пролетното им развитие.

При това сиропът може да кристализира в килийките. Каквато и да е добавка в подхранването за зимата, трябва да се разглежда преди всичко с отчитане на нейното влияние на напълването на червата на пчелите с несмляни остатъци и на разграждане на сложните захари до прости такива. Следва да се избягва подхранването на семействата със суха захар и с продукти в които тя влиза в твърд вид (канди, шербет, захарни бонбони и др.) тъй като за тяхното разграждане пчелите изразходват секрети на гръдните си жлези, нещо, което значително ускорява износването на организма. Използването на указаните храни се допуска само в специални случаи и в минимални количества, например: за бавното вкарване в семейството на лекарствени препарати и в съчетание с някакви хранителни добавки. Захарният мед не съдържа много целебни компоненти, присъщи на натуралния, и не притежава целебни свойства, които са така важни за човека. Затова при подхранването на пчелите със захар трябва да се приемат мерки, захарта да не попадне в стоковия продукт. По тази причина подхранванията не трябва да се правят преди медосбора. Трябва да се изключи центрофугирането на меда от гнездовите пити в които е можела да попадне храна, дадена от пчеларя като захарен сироп или други продукти в които влиза захарта. През пролетта се препоръчва да се разпечатват питите с храна, която е останала след зимата, нещо което довежда до нейното изразходване от пчелите.

Превод от руски език: д-р инж Иван Парашкевов, Плевен Източник: сп. „Пчеловодство” 2000/N 6

Eмил Янев - пчелар: GSM: 0887701375