Планиране на работата при отглеждане на пчелни майки
Bulgarian English Russian
Планиране на работата при отглеждане на пчелни майки
Рейтинг
УжаснаОтлична 

Планиране на работата при

отглеждане на пчелни майки

Доц. д-р Петър НЕНЧЕВ

Тракийски университет - Стара Загора

Промишленото производство на пчелни майки се състои в няколко дейнос- ти: получаване на неплодни майки и племенни търтеи, съешаването им, ока- чествяване (бонитиране), маркиране, транспортиране и реализация на произ- ведените майки. При организиране производството на маточници или неплод- ни майки се формират две групи пчелни семейства: майчини (племенни) и се- мейства майкоотглеждачи. При съешаване на неплодните майки с търтеите се формират бащини (племенни) семейства и семейства нуклеуси.

БРОЯТ НА НЕОБХОДИМИТЕ МАЙКИ за производство е сума от броя млади майки, необходим за подмяна на старите, брой майки за създаване на нови се- мейства и отводки, брой на майките за продажба и брой майки, оставени като резерв за зимуване. Прието е, че в промишлен пчелин всяка година се под- менят 50% от майките, а като запасни майки се оставят 10% от об- щия брой зазимени основни семейства. Колко майчини семейства ще са необходими за майкопроизводството зави- си от производствения план, от продължителността на пашата, от състоянието на времето, от биологичните особености на пчелите, от продължителността на майкопроизводството, от използваните начини за отглеждане на майките, от професионалната подготовка на майкопроизводителите и т.н. При план до 500 майки обикновено се определят 2-3, а при 1000 майки 5-7 майчини се- мейства.

Броят на бащините семейства зависи от количеството на майките, които ще се съешават едновременно, и от степента на изолация на пункта за съешаване от съседните пчелини. При добре изолиран пункт се определя едно бащино семейство за едновременно съешаване на 50 майки. За непълно изолираните - 4 за 50 майки, 6 за 100, 10 за 400, 20 за 800 и т.н. Броят на семействата майкоотглеждачи зависи от количествота майки за отглеждане (плана), от технологията и от продължителността на производство, от количеството ларви, отглеждани от един майкоотглеждач, от процента на приемане и преживяемостта на придадените ларви за отглеждане и т.н. Обик- новено на семейство отглеждач се дават за едновременно отглеждане 20-30 ларви. От това количество се получават 15-20 качествени зрели маточ- ници. При съешаване на майките с търтеите 10-15% от излюпилите се майки се загубват и загиват. Когато се планира броят на необходимите ларви, се приема, че от 100 при- дадени ларви за отглеждане реално се получават 30-40 плодни майки, т.е. за да се гарантира майкопроизводството, трябва да се дават за отглеждане три пъти повече ларви от необходимите плодни майки. На всеки 5 семейства май- коотглеждачи се осигурява по 1 семейство, от което предварително се получа- ва необходимото пчелно млечице, ако се прилагат такива методи. (Виж таблицата).

Нео бходимият брой нуклеусни семейства зависи от количеството майки за отглеждане, от продължителността на периода на майко- производство, както и от вида на нуклеуса. От всеки нуклеус за 15 дни може да се получи една плодна майка, т.е. 5-6 майки за сезон от 3 месеца. Тъй като част от майките не се излюпват или се загубват при съешаването с търтеите, от един нуклеус се планира за сезон да се получат 3-4 плодни пчел- ни майки.

Необходим брой майчини семейства и семейства

майкоотглеждачи в зависимост от обема и сроковете на майкопроизводство

 

 

 

План плодни

Серии

Необходими майчини

Необходими семейства майкоотглеждачи

майки

маточници

семейства

+ семейства за получаване

 

 

 

 

на пчелно млечице

 

(бр.)

(бр.)

(бр.)

за получаване на всички

 

за получаване на всички

 

 

 

майки за 15 дни

 

майки за 2 месеца

 

 

 

 

 

 

100

10-12

2-3

7+2

 

2+1

500

50-60

3-4

23+3

 

6+2

1000

100-120

5-7

47+10

 

12+6

2000

200-240

10

112+25

 

23+6

5000

450-500

10

200+25

 

50+10

 

 

 

Eмил Янев - пчелар: GSM: 0887701375