Къде да настаняваме пчелина
Bulgarian English Russian
Къде да настаняваме пчелина
Рейтинг
УжаснаОтлична 

За да преодолеем излишни спорове с органите на различните ведомства и съседите си е необходимо, преди да създадем и настаним пчелините си да познаваме Закона за пчеларството. Той е действащ и е обнародван в ДВ, бр. 57 от 24.06.2003 г. и последващи в годините изменения. С него се уреждат обществените отношения, свързани с 1. организацията, управлението и селекцията и репродукцията на пчеларството;

2. собствеността, регистрирането и настаняването на пчелните семейства;

3. условията за отглеждане,

4.производство и търговия с пчелни майки, семейства и рояци; производството, преработката на пчелни продукти и търговията с тях;

5. условията за създаване и опазване на медоносната растителност;

6. опазването на пчелите.

От разпоредбите на чл. 13, по аргумента за обратното, разбираме, че пчелини могат да се настаняват, когато: 1. в района не са настанени повече от 50 броя пчелни семейства в радиус от 2,5 км; 2. в населени места и вилни зони пчелините са на разстояние не по-малко от 5 м от границата на съседа, ако входовете им са ориентирани към него, и не по-малко от 3 м, ако входовете не са с лице към границите на съседния имот, при наличието на плътна ограда, висока над 2 м, или когато са разположени на склон, или съседния имот е поне на 2 м под нивото на пчелина, пчелините могат да се настаняват и до самата ограда; 3. няма констатирано заразно заболяване по пчелите и пчелното пило в района от органите на НВМС. Освен това, според чл. 15, постоянни и временни пчелини не се установяват: 1. на разстояние по-малко от 100 м от административни сгради, училища, детски градини и болнични заведения; 2. разстояние, по-малко от 10 км в райони с регистрирани племенни пчелини за производство на племенни пчелни майки;

3. разстояние, по-малко от 5 км от територията на обекти, свързани с отбраната и сигурността на страната; 4. разстояние, не по-малко от 500 м. от химически заводи, които замърсяват въздуха с вредни вещества, термоелектроцентрали, екарисажи, предприятия за кръвен албумин, туткал, кожарски фабрики, складове за кожи и угоителни стопанства. ЗАКУПУВАНЕ НА ТРЪВНИ КОШЕРИ И НАСТАНЯВАНЕТО ИМ След влизането ни в Европейския съюз, ние не бива да допуснем да бъдат заличени нашите традиции, култура и професионална пчеларска идентичност. Ще съумеем ли да запазим умението си, предадено ни от нашите деди да отглеждаме пчелните семейства в тръвни кошери. Чрез тях нашите праотци са прославяли името на България като голям производител на мед и пчелен восък именно от тези примитивни и прости на вид кошери. По неофициални сведения процентът на отглежданите в тръвни кошери пчелни семейства (ТК) в нашата страна е между 2 и 5. Най-много са разпространени в Шуменска, Търговищка, Бургаска, Ямболска и Кърджалийска области. В останалите области броят им е минимален. Закупуването на пчелни семейства в тръвни кошери (ТК) е най-добре да се извърши през април и месец май. Основно внимание при покупката на ТК се обръща на следните показатели: оценка на външния вид и състоянието на ТК - нов ли е или стар, колко време ще може да се използва още; определяне на броя на заетите от пчелите междурамия (след предварително по-дълго подпушване през входа и повдигане и обръщане на ТК, така че питите да бъдат във вертикално положение); преценка на състоянието и качеството на питите. Колкото са по-стари и черни, толкова са по-тежки и негодни за по-нататъшна употреба. По тежестта на ТК може да се определи и силата на пчелното семейство (през пролетта семейството в ТК тежи най-малко 7-8 кг). необходимо е да се обърне внимание на вида на пилото и качеството на пчелната майка. Това може да стане като две съседни пити се раздалечат. Междурамието трябва да е запълнено с пчели и да се вижда запечатано пило. Плътността на пилото и начинът на запечатването му са показатели за качеството на майката. Източник : Пчела и кошер /Гласът на Фермера/

Eмил Янев - пчелар: GSM: 0887701375