Самосмана на майката
Bulgarian English Russian
Самосмана на майката
Рейтинг
УжаснаОтлична 

Руският дългогодишен пчелар Лонин и автор на книгата “Пчеларство със самосмяна на майката”, на базата на своя опит и данни от литературата дава теоретична обосновка на рояването на пчелните семейства, която се различава от даваната обосновка на много автори. Той изтъква, че размножаването служи за увеличаването и подържането на числеността на всеки вид. В същото време подчертава, че по въпроса за размножаването на пчелното семейство има още много неясноти и непознати моменти, което силно затруднява разработването на единна технология за пчеларстване. Съвременният възглед за същността на пчелното семейство не позволява да се обосноват много известни и достоверно установени взаимовръзки между причините, предизвикващи определени действия на пчелите и техните закономерности. Пчелното семейство се явява организъм не отличаващ се от другите живи организми по същество. Но той се отличава от тях по форма, анатомия и физиологически особености. В същото време пчелното семейство се подчинява на всички природни закони.

Автономните органи на пчелното семейство (майка, пчели работнички и търтеи) са се формирали в течение на много дълго време и ние ги виждаме в непонятен и неразгадан вид. Поради това при изследването и изучаването на нарушаването на биологичното равновесие предизвикано в пчелното семейство при подготовката и рояването, често трябва да се позоваваме на закономерностите при еволюцията на пчелното семейство, които в голяма степен са неизвестни. Учените и практиците пчелари до сега нямат едно и също мнение за причините за преминаването на пчелите в роево състояние макар проучванията по този проблем да са изключително много. Причините за рояването, според автора, ще бъдат дадени в отделна статия. Едни автори смятат, че рояването е инстинкт за размножаване. Други приемат, че рояването не е решаващо и пчелните семейства могат да живеят без да се рояват. Има мнение, че рояване настъпва когато количеството на младите пчели е толкова много, че техния феромон надхвърля феромона на майката и като резултат пчелите започват да строят маточници и да отглеждат майки. Има и много други предположения, които също не дават отговор на поставения въпрос. Липсата на единно мнение по въпроса за рояването свидетелства, според автора, че жизнените явления в пчелното семейство са недостатъчно проучени. Авторът подробно разглежда теориите на Батлер (1954) и Хогг (1997) за ролята на феромоните като фактори за възникването на роевото състояние и мнението на Малков (2004), който приема пренаселването на кошера с млади пчели като водещ фактор. Подобни са теориите на Лебедев и Билаш (2001).

Според Лонин излишъкът на млади пчели не се явява причина за рояването, а следствие от едната или няколко първопричини за възникването на рояването. Всичките явления в пчелното семейство са взаимно обусловени и първопричина за появата на незаети с работа пчели може да бъде липсата в кошера на килийки за складиране на нектар от пчелите работнички и липса на килийки за яйцеснасяне от майката или липсата по различни причини на принос. Пчелното семейство като цялостен биологичен организъм има свои закономерности за растеж, развитие и размножение не проявяващи се при изучаването на отделните индивиди на семейството. Пчелното семейство е цялостен топлокръвен биологически организъм и живота му се управлява от обединения мозък, образуван от пчелите на семейството в резултат на постоянните контакти на един с друг индивид. Мозъка на пчелите възприема постъпващата информация от пчелното гнездо и извън него, преработва я в нервните центрове и адекватно реагира с комплекс от сложни реакции в измененията на околната среда. Според Лонин работните пчели, които имат най-силно развит мозък, инициират преминаването на пчелното семейство в предроево и роево състояние с цел смяната на местообитанието и подготовката към размножаване. Според Лонин рояването, макар по същество да се явява един от случаите способстващи за размножаването на пчелното семейство, но то се инициира не от физиологическата потребност за размножаване (както е при другите животни), а е реакция на пчелите на обстановката в гнездото и извън него. Той приема рояването като принудително излитане на пчелното семейство, което разрушава единият цялостен биологичен организъм на пчелното семейство, в интерес на оцеляването на вида, с цел преместването на местообитанието и подготовка към размножаване. В процеса на подготовката на пчелното семейство за рояване се отглеждат търтеи, млади майки, оформят се пчелите за роя, пчелите-разузнавачки осигуряват ново жилище. Всичко това се извършва от множеството пчели-работнички. Цикълът на размножение на пчелното семейство при подготовката на рояването условно може да се раздели на два стадия: стадий на подготовка на пчелното семейство към размножаване и стадий на размножение, осъществяван от пчелите останали след излитането на роя. Според автора, подготовката към размножаване започва веднага след възникване на стресова ситуация, застрашаваща живота на пчелното семейство.

По това време пчелите строят търтеевите килийки, отглеждат търтеите, залагат маточници, отглеждат неоплодените майки и по това време майката продължава да яйцеснася. Ако по една или друга причина се прекрати стреса, спира подготовката и пчелите унищожават маточниците. Пчелните семейства се размножават, според автора по вегетативно-полов път. Това е образуване на цялостното семейство, включващо оплождане на майката и използването за образуване на семейството на пчелите и търтеите (от старото семейство или от роя). Според автора този тип на размножение в някаква степен наподобява на вегетативното размножение при растенията. В този случай калемът е майката, а подвоя са пчелите и търтеите от старото семейство или от роя. Те взаимно си влияят и създават качествено ново пчелно семейство Изкуственото размножаване според автора е два вида. Вегетативно, при което отводката се оформя от едно или няколко семейства и към нея се прибавя оплодена майка. След като майката започне да яйцеснася се оформя цялостен биологичен организъм. Вторият вид размножаване е вегетативно–полов, при който отводката се формира от едно или няколко семейства и в нея се добавя неоплодена майка или зрял маточник. Семейството става цялостен биологичен организъм след като майката се оплоди и започне да яйцеснася. Естественото размножаване на пчелното семейство според автора също бива два вида.

При внезапна загуба на майката, пчелите по естествен път отглеждат свищева майка. След оплождането и започване на яйцеснасяне се оформя нов биологичен организъм. Вторият вид естествено размножаване на пчелното семейство е чрез самосмяната на майката. Това е полово обновяване, при което се получава подобен организъм без рояване и без вмешателството на човека (без разрушаването на организма на пчелното семейство). Поради факта, че майката за самосмяна бива отглеждана при най-добри възможни условия, тя е с най-добри качества. Такава майка се отглежда без специални грижи от пчеларя, тя е най-желана и осигурява най-добри доходи. При благоприятни условия пчелното семейство може да живее неограничено дълго време, като се обновява майката без рояване. Авторът си поставя за цел и разработва метод, според който пчеларят да създава благоприятни условия за съществуване на пчелното семейство. Благоприятните условия трябва да стимулират пчелите не да се рояват (поради лошите условия), а да отглеждат майки за самосмяна, без да се рояват. Тези теоретически основи са в основата на предлаганият от Лонин метод. Според него с по-малки грижи пчелите, особено в райони с по-слаба пчелна паша, не се рояват, развиват се добре и събират повече мед.

Eмил Янев - пчелар: GSM: 0887701375