УСЛОВИЯ ЗА БИОЛОГИЧНО ПЧЕЛАРСТВО
Bulgarian English Russian
УСЛОВИЯ ЗА БИОЛОГИЧНО ПЧЕЛАРСТВО
Рейтинг
УжаснаОтлична 

УСЛОВИЯ ЗА БИОЛОГИЧНО ПЧЕЛАРСТВО  

ОСНОВНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПЧЕЛИНА  И РЕГИСТРАЦИЯТА МУ  

Биологично пчеларство е пчеларството, което се практикува при спазване на условията за биологично производство в животновъдството.  Димо ДИМОВ, председател на Сдружението за биологично пчеларство 

Референцията за биологично пчеларство може да ползва всеки пчелар, който:

1. е подал заявление към сертифицираща организации за контрол в прехода на пчелина и в процеса на производство  на пчелни продукти;

2. спазва доброволно изискванията на настоящите условия и законовата рамка за биологично пчеларство в България;

3. спазва плана за контрол на собственото си производство (пчеларство). Настоящите условия и изисквания за биологично пчеларство определят рамката на технологията за биологично пчеларство в България, съобразена със специфичните условия в страната и изискванията на законовите разпореждания.

1. Производствена единица. Произход. Период на конверсия Пчеларят, който желае да практикува на биологично пчеларство за един или повече от своите пчелини, трябва да подаде заявление и декларация (т. 7.6) в избраната от него сертифицираща организация и районното поделение на Държавна служба (ДВМС). Тази декларация свидетелства за конкретното съществуване на производствената единица (пчелина). В нея се упоменават местонахожденията на стационарните кошери, на местата за зимуване, местата за подвижно пчеларство, местонахождението на карантинния пчелин. Декларацията, предоставена на ДВМС, позволява определянето на идентификационен (регистрационен) номер на пчелина и кошерите. Производствената единица (пчелин) се състои единствено от декларираните пчелни семейства. Произходът на пчелина може да е от - размножаване на пчелни семейства във вече съществуващ биологичен пчелин; - от придобиването на пчелни рояци или кошери по условия, описани по-долу. Развиването на пчелните семейства в пчелина става чрез:

● размножаване на вече съществуващи биологични пчелни семейства;

● придобиване извън производствената единица на други биологични пчелни семейства (документирано); 

●  голи роеве, роеве върху биологични рамки или конвенционални кошери (като в последния случай важат правилата за едногодишна конверсия). Период на конверсия: - за голи роеве – времетраенето на живота на пчелите (около 3-4 седмици) от момента, в който пристигнат в пчелина; - за роеве върху рамки - до една година, при положение че се подновят рамките в продължение на тази година; - за конвенционални кошери - една година, при положение че се подновят рамките и восъкът в продължение на тази година; - продължителността на конверсията става нулева, ако пчеларят смени дървения материал и восъчните основи изцяло за всички кошери при условията на тази технология. Продуктите, произведени от кошерите, намиращи се в период на конверсия (преход), не се ползват от референцията за биологично пчеларство ( не са биологични). Те трябва да фигурират в производството на пчелина.

2. Район за пчеларстване. Хранене на пчелите Медоносен район: - пчелинът да бъде в район на екологично земеделие или необитаван район. Да се избягва възможността за събиране на пчелни продукти от райони, третирани с пестициди и изкуствени торове; - районът за пчеларстване да обхваща най-малко радиус от  3 км.

3. Подхранване на пчелите: - биологичното пчеларство изисква такова управление на кошерите и пчелните семейства, което да натрупва достатъчно мед и прашец, така че да не се подхранва.Ако се налага подхранване, то да става само с пчелен мед; - за традиционните райони производство на манов мед със съгласието на сертифициращите органи се допуска подхранване след основната и 15 дни преди основната паша със захарен сироп ( в последните промени на Европейската директива захарта трябва да е биологично произведена). Пчелин. Идентификация. Поддръжка Пчелините и кошерите се идентифицират по правилата на ДБМС. Поддръжка на района на пчелина – почистването от храсти, диви растения и плевели да става механично или при използвана на препарати, описани в Приложена 5 и 6 (т. 7.1 и т. 7.2) от Наредба  3/2001 г.   

в. Пчела и кошер, 160/2005

Eмил Янев - пчелар: GSM: 0887701375