Гаранция за успех чрез системни мероприятия за борба с акарите.
Bulgarian English Russian
Гаранция за успех чрез системни мероприятия за борба с акарите.
Рейтинг
УжаснаОтлична 

Гаранция за успех чрез системни мероприятия за борба с акарите.

 

През първите дни на месец май американските информационни агенции съобщиха резултатите от проведената в страната им анкета сред пчеларите по повод наблюдаваната през зимата на 2012-2013 година голяма смъртност (от 15 до 30 на сто) сред пчелните семейства. От обобщените резултати е видно, че основната причина за смъртността сред пчелната популация са паразитните болести (вароатоза, нозематоза, малък кошерен бръмбър), неправилното отглеждане на семействата и провеждане на борба с болестите, генномодифицираните растения и масовото използване на пестициди.

 

Не по-добра е обстановката в нашата страна по отношение на запазването на популацията на обикновената медоносна пчела през настоящата зима. Отново загинаха много пчелни семейства, като в някои области смъртността им достигна от 30 до 50 на сто. От анализа на получената информация основните причини за това са неправилната и непостоянна борба с паразитните и заразните болести по пчелите и пчелното пило и в частност с вароатозата (ВР); неподсигуряване на пчелите с качествени белтъчни и въглехидратни запаси не само през зимата, но и през останалия период от развитието им; непровеждане на постоянен контакт с арендаторите за предпазване на пчелните семейства от химически токсикози (ХТ). Първостепенна цел на всеки пчелар трябва да бъде предпазването на пчелите от незаразни и заразни болести и ХТ и създаване на условия за бързото им развитие и пълноценното им отглеждане. Провеждайки тези ДЗПП, той ще е в състояние да увеличи количеството и качеството на добитите пчелни продукти и ефективността им от опрашването на ентомофилните култури.

 Постоянно изменящата се екологична, климатична и епизоотична обстановка – разпространението на едни болести, откриването на нови и ликвидирането на други и преминаването на пчеларството на промишлени основи изискват ново отношение на пчеларите и специалистите към въпросите на пчелната патология, и по специално към ВР. Тя предизвиква редица усложнения при протичането на болестите по пчелите и пчелното пило и влияе на честотата на появяването им. Така например нозематозата (НЗ) протича различно в присъствието на вароатозния акар. Известно е, че както ВР, така и НЗ предизвикват рязко намаляване на количеството на белтъчините в хемолимфата на пчелните индивиди. В резултат на това нерядко пчелите загиват преди настъпването на фазата на максималното развитие на болестта. Последното обстоятелство значително усложнява диагностицирането. При наличие на ВР вирусните и гнилцовите заболявания протичан по-тежко и често завършват със загиване на заболелите семейства. Способността на акарите да пренасят възбудителите на вирусните и гнилцовите болести води и до появата на смесени и свързани заболявания и по-голямо поражение на пчелите и пилото и до значително забавяне на санацията на гнездото при използването на ВМП. При наличие на ВР трябва да се отделя много по-голямо внимание на правилното отглеждане на пчелите. Загубите, свързани с гибелта на пчелните семейства от ВР нерядко са резултат от грубото нарушаване на изискванията на ДЗПП, отнасящи се до правилното хранене и поддържане на развитието на пчелите, от пропускане да се третират редовно лечебно, за да се намалява броят на паразитите през цялата година, не само с ВМП, но и с механично-биологични средства. От началото на 21-ви век във всички континети по света с изключение на Австралия, където не е разпространена ВР, на фона на ВР се наблюдава колапс на пчелните семейства (КПС), от който загинаха и продължават да загиват много семейства. Това е свързано с причини, посочени в началото на статията.

 

Стопанските загуби, които ВР нанася се изразяват в разходи за провеждане на ветеринарно-противовароатозни мероприятия; скъсяване на жизнената дейност на пчелните индивиди, вследствие на непровеждащи се или многократно повтарящи се лекувания с химически и други регламентирани или нерегламентирани ВМП; намаляване на устойчивостта на пчелите поради късни есенни подхранвания със захарен сироп, белтъчно гладуване, ХТ, неправилно зазимяване и други. Загубите от ВР се снижават до незначителни тогава, когато се прилага комплекс от мероприятия, основани на морфологичните и биологични особености както на акара Varroa destructor, така и на пчелите и на пчелното семейство като цяло. Това означава, че пчеларите е необходимо да познават много добре не само биологичното развитие на пчелите и акара, но и редовно да следят за опаразитеността на семействата и да провеждат целогодишна борба с ВР защото от нея зависи успехът при отглеждането на здрави, силни, жизнени и високопродуктивни пчели. Д-р Наско Кирилов, двм

Източник: Фармер.бг

Eмил Янев - пчелар: GSM: 0887701375