Търговия с пчелни майки, семейства и рояци
Bulgarian English Russian
ТЪРГОВИЯ С ПЧЕЛНИ МАЙКИ, СЕМЕЙСТВА И РОЯЦИ
Рейтинг
УжаснаОтлична 

Чл. 18. (1) В Република България се отглеждат само местни отродия пчели и/или вътрелинейните им и междулинейните кръстоски. (2) Селекцията и репродукцията в пчеларството се извършва от развъдни асоциации, получили разрешение по чл. 29, ал. 1 от Закона за животновъдството. (3) Развъдните асоциации по ал. 2 извършват дейностите си под контрола на Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в животновъдството. Чл. 19. (1) (Изм. – ДВ, бр. 36 от 2008 г., изм. – ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г.) Министърът на земеделието и храните определя с наредба правилата за производство и търговия с елитни и племенни пчелни майки и отводки (рояци) и реда за водене на регистър. (2) (Изм. – ДВ, бр. 43 от 2008 г.) Производството на елитни и племенни пчелни майки и отводки (рояци) се извършва в племенни и репродуктивни пчелини, регистрирани в областните дирекции “Земеделие”, при условията и по реда на ал. 3 – 6. (3) (Изм. – ДВ, бр. 43 от 2008 г.) За регистрацията по ал. 2 лицата подават в съответната областна дирекция “Земеделие”: 1. заявление, съдържащо данни за местонахождението на пчелина; 2. положително становище от развъдната асоциация за расовата принадлежност на разплодния материал; за наличие на апаратура за инструментално осеменяване на елитни майки или за 10 км изолация при естественото им съешаване в племенните пчелини и 5 км – за репродуктивни пчелини; за наличие на оборудвана лаборатория; 3. документ, удостоверяващ професионалната квалификация на кандидата или на наетите от него лица за съответния вид дейности. (4) (Изм. – ДВ, бр. 43 от 2008 г., изм. – ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г.)

В 10-дневен срок от подаването на документите по ал. 3 длъжностните лица от областните дирекции “Земеделие” получават становище от областната дирекция по безопасност на храните за епизоотичната обстановка в района на пчелина и за здравословния статус на пчелните семейства. В същия срок длъжностните лица могат да извършат и проверка на място. (5) (Изм. – ДВ, бр. 43 от 2008 г.) В срока по ал. 4 директорът или упълномощено от него длъжностно лице от съответната областна дирекция “Земеделие” може да поиска от заявителя писмено допълване или уточняване на документите по ал. 3. (6) (Изм. – ДВ, бр. 30 от 2006 г., в сила от 12.07.2006 г., изм. – ДВ, бр. 43 от 2008 г.) В 7-дневен срок от получаване на становището по ал. 4 и 5 директорът на областната дирекция “Земеделие” или упълномощено от него длъжностно лице регистрира или отказва регистрацията на пчелина. Отказът може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс. (7) Регистрацията е валидна за срок една година. След изтичането на срока на валидност нова регистрация се извършва въз основа на положително становище по ал. 3, т. 2 и ал. 4. (8) (Изм. – ДВ, бр. 43 от 2008 г.) Собствениците или управителите на регистрираните пчелини са длъжни да заявят в областната дирекция “Земеделие” всяка промяна в обстоятелствата по ал. 3 и 4 в едномесечен срок от настъпването й. (9) (Изм. – ДВ, бр. 43 от 2008 г.) Регистрацията може да се заличи със заповед на директора на областната дирекция “Земеделие”: 1. по молба на производителя; 2. при прекратяване или ликвидация на юридическото лице; 3. при смърт на физическото лице; 4. при спиране на производството за период 12 месеца; 5. при установяване с влязъл в сила акт на контролен орган, че има промяна в обстоятелствата, въз основа на които е извършена регистрацията, и промяната не е била заявена в срока по ал. 8. (10) (Изм. – ДВ, бр. 30 от 2006 г., в сила от 12.07.2006 г.) Заповедта по ал. 9 може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Чл. 20. (1) Забраняват се: 1. вносът, разпространението и отглеждането на пчелни майки, семейства и рояци извън определените по чл. 18, ал. 1; 2. (изм. – ДВ, бр. 26 от 2010 г.) търговията и превозването на пчелни майки и рояци без сертификат за произход, издаден от развъдна организация, получила разрешение по смисъла на чл. 29а от Закона за животновъдството; 3. (нова – ДВ, бр. 26 от 2010 г.) търговията и превозването на пчелни майки, семейства и рояци без ветеринарномедицинско свидетелство за здравословно състояние. (2) (Изм. – ДВ, бр. 36 от 2008 г., изм. – ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г.)

Министърът на земеделието и храните може по изключение да разреши внос на пчелни майки, извън определените по чл. 18, ал. 1, за научноизследователски цели при следните условия: 1. вносителят е научен институт или опитна станция; 2. вносът е за не повече от 20 пчелни майки; 3. при положително становище на Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в животновъдството и Националната развъдна асоциация по пчеларство.

Eмил Янев - пчелар: GSM: 0887701375