Регистриране на пчелните смейства
Bulgarian English Russian
РЕГИСТРИРАНЕ НА ПЧЕЛНИТЕ СЕМЕЙСТВА
Рейтинг
УжаснаОтлична 

Чл. 8. (1) В кметствата се води регистър на пчелините, включително пчелните семейства. (2) Собствениците на пчелни семейства в 15-дневен срок от тяхното придобиване подават заявление за регистрация по ал. 1. (3) (Изм. – ДВ, бр. 43 от 2008 г., изм. – ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г.) В едномесечен срок от регистрацията по ал. 1 кметствата изпращат информация за регистрираните пчелни семейства в областните дирекции “Земеделие” и Българската агенция по безопасност на храните. (4) За извършване на регистрацията по ал. 1 не се заплаща такса. (5) Постоянните пчелини задължително са с ограда. В срока по ал. 2 собственикът поставя на оградата табелка с името си (наименование на фирмата), адрес (седалище), ЕГН (БУЛСТАТ), брой на пчелните семейства и регистрационен номер на пчелина. (6) Собственикът заявява за вписване в регистъра по ал. 1 промени на данните, подлежащи на регистрация, в 15-дневен срок от настъпването им. Чл. 9. (1) Собственици на пчелини могат да бъдат физически и юридически лица. (2) Регистрацията по чл. 8, ал. 1 обхваща: 1. данни за собственика на пчелните семейства – име (наименование на фирмата), адрес (седалище), ЕГН (БУЛСТАТ);

2. регистрационен номер на пчелина; 3. адрес на пчелина; 4. брой на отглежданите пчелни семейства; 5. брой новозакупени семейства и отводки към 30 август на съответната година; 6. брой продадени пчелни семейства към 30 август на съответната година; 7. брой новосъздадени пчелни семейства към 30 август на съответната година; 8. брой зазимени пчелни семейства. (3) В кметствата се води и регистър на пчелните семейства на подвижно пчеларство, в който се вписват: 1. трите имена на собственика и ЕГН, съответно за юридическото лице – наименованието на фирмата и БУЛСТАТ; 2. постоянният адрес по местоживеене на собственика, съответно адресът на управление на юридическото лице; 3. постоянното местонахождение на пчелина; 4. регистрационният номер на пчелина; 5. броят на пчелните семейства; 6. мястото, откъдето са придвижени (кметство), с номер и дата на ветеринарномедицинското свидетелство; 7. мястото на настаняване; 8. мястото (кметството), закъдето заминават, с номер и дата на ветеринарномедицинското свидетелство. Чл. 10. (1) Собственикът на пчелното семейство е и собственик на излезлия от него пчелен рояк. (2) Когато пчелният рояк е заседнал в чужд имот, собственик на пчелния рояк е собственикът на имота. Във всички останали случаи собственик на пчелния рояк е лицето, което го е намерило. Чл. 11. (1) (Изм. – ДВ, бр. 19 от 2011 г., в сила от 09.04.2011 г.) Пчелните семейства могат да се настаняват върху земеделски земи, горски територии, собственост на държавата, общините, физически и юридически лица, както и в урегулирани поземлени имоти. (2) За устройване на постоянни пчелини с над 10 пчелни семейства държавата или общините могат да учредяват право на ползване. (3) Правото на ползване се прекратява: 1. в случай че лицето, в полза на което е учредено, преустанови отглеждането на пчелните семейства; 2. със смъртта на лицето, съответно прекратяването на юридическото лице, в полза на което е учредено; в този случай правото на ползване се учредява в полза на наследниците, съответно правоприемниците, които продължават отглеждането на пчелните семейства, или на лицето, придобило собствеността върху тях. (4) (Изм. – ДВ, бр. 19 от 2011 г., в сила от 09.04.2011 г.) Когато общината продава земи – частна общинска собственост, които са ползвани за пчелини над 20 години и върху които и в момента се отглеждат над 10 пчелни семейства, собственикът на пчелина има право да закупи при равни други условия ползваните от него земеделски земи или горски територии в размер не по-малко от 3 декара – за ниви, 2 декара – за ливади, и 1 декар – за овощни градини и гори. Чл. 12. (Изм. – ДВ, бр. 19 от 2011 г., в сила от 09.04.2011 г.) За учредяване право на ползване върху земеделски земи и върху горски територии – държавна собственост за устройване на постоянни пчелини с над 10 пчелни семейства се прилагат разпоредбите на Закона за горите, Закона за държавната собственост и Закона за общинската собственост. Чл. 13. (1) Право на ползване по чл. 12 може да се учреди в полза на заявителите, когато: 1. в района не са настанени повече от 50 броя пчелни семейства в радиус 2,5 км; 2. в населени места и вилни зони пчелините са на разстояние не по-малко от 5 м от границата на съседа, ако входовете им са ориентирани към него, и не по-малко от 3 м, ако входовете не са с лице към границите на съседния имот; при наличието на плътна ограда, висока над 2 м, или когато са разположени на склон и съседният имот е поне 2 м под нивото на пчелина, пчелините може да се настаняват и до самата ограда;

3. (изм. – ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г.) няма констатирано заразно заболяване по пчелите и пчелното пило в района от органите на Българската агенция по безопасност на храните. (2) Алинея 1, т. 1 не се прилага за райони, заети от растителност с обилно нектароотделяне – акациеви, липови гори и масиви, засети с културни медоносни видове Чл. 14. (Изм. – ДВ, бр. 19 от 2011 г., в сила от 09.04.2011 г.) При подвижно пчеларство разрешение за настаняване или преместване на временен пчелин се издава от кмета в деня на подаване на молбата при наличие на изискванията на чл. 13, ал. 1, а за поземлените имоти в горски територии – по реда на Закона за горите. Чл. 15. Постоянни и временни пчелини не се устройват на: 1. разстояние, по-малко от 100 м от административни сгради, училища, детски градини и болнични заведения; 2. разстояние, по-малко от 10 км в райони с регистрирани племенни пчелини за производство на елитни пчелни майки и резерватни пчелини; 3. разстояние, по-малко от 5 км в райони с регистрирани репродуктивни пчелини за производство на племенни пчелни майки; 4. територията на обекти, свързани с отбраната и сигурността на страната; 5. разстояние, по-малко от 500 м от химически заводи, които замърсяват въздуха с вредни вещества, термоелектроцентрали, екарисажи, предприятия за кръвен албумин, туткал, кожарски фабрики, складове за кожи и угоителни стопанств Чл. 16. Временни пчелини се настаняват на места, отстоящи на повече от 300 м от съседни пчелини и на повече от 100 м от републиканската пътна мреж Чл. 17. За опрашване на земеделски култури земеделският производител заплаща на съответния пчелар услугата по договаряне.

Eмил Янев - пчелар: GSM: 0887701375