МАЙКОПРОИЗВОДСТВО
Bulgarian English Russian
МАЙКОПРОИЗВОДСТВО
Рейтинг
УжаснаОтлична 

МАЙКОПРОИЗВОДСТВО

Отглеждане на пчелни майки

Доц. д-р Петър НЕНЧЕВ Аграрен факултет Тракийски университет в Стара Загора За функционирането на пчелното семейство решаващо значение има взаи- модействието между майката и пчелите работнички. В нормалното семейство тази връзка е в равновесие. Пчелите работнички са функционално стерилни и в присъствие на майката активно изпълняват всички работи в семейството. Семейството в период на такова хармонично равновесие не отглежда майки. Промени ли се равновесието, пчелите може да започнат да отглеждат пчели майки. Отглеждането на пчели майки е дело само на пчелите от семей- ството. В този смисъл, за да отгледа майки, пчеларят трябва да създаде ус- ловия за промяна на хармоничното състояние и равновесие в семейството. Промените следва да бъдат направени в оптимално време с оглед планира- ното производство. Хармоничното състояние може да бъде нарушено по раз- лични начини: - въздействие върху майката (отстраняване, смърт, дефекти и др); - създаване пренаселеност в гнездото (стесняване, добавяне на пчели, пило и др.); - специфични външни условия (прегряване, слаба паша, неангажираност на пчелите и др.). ЕСТЕСТВЕНО ОТГЛЕЖДАНЕ НА ПЧЕЛНИ МАЙКИ В зависимост от причините, довеждащи до естествено отглеждане, в семей- ството се различават роеви майки, майки от тиха смяна (самосмяна) и спаси- телни (свищеви) майки. РОЕВИ ПЧЕЛНИ МАЙКИ Отглеждат се когато пчелното семейство достигне най-високата си степен на развитие и в него се прояви инстинкт за роене. Особена роля при отглежда- нето на роеви майки играе сезонът (роевият период). По време на роевия пери- од от живота на пчелното семейство много често възникват различни ситуации (прегряване, пренаселеност, неангажираност на младите пчели и др.), които предизвикват и поддържат роевото състояние. Други фактори стимулиращи ро- енето са изобилието на прашец, топлото време, продължителната слаба паша. Някои от тези фактори може да се променят и да се създават от човека. Познавайки факторите и условията, които предизвикват роене, чо- век може да принуди пчелното семейство да отгледа роеви пчелни майки. При естественото роене майката играе важна роля. Влошаването на нейните качества довежда до възникване на роево състояние. Семействата с по-стари майки се роят по често от семействата с млади едногодишни майки. По време на роенето в зависимост от породата на семействата се отглеж- дат от 10 до 200 маточника. Използването им има редица съществени недоста- тъци, ограничаващи прилагането на този начин за производство на пчелни майки.

                                           ПЧЕЛНИ МАЙКИ, ПРОИЗВЕДЕНИ ПРИ САМОСМЯНА (ТИХА СМЯНА)

Пчелното семейство отглежда пчелни майки за самосмяна при липса на предпоставки за роене, т.е. при подмяна на некачествена стара майка извън роевия период, при неподходящи външни условия, ако е по-слабо или ако е с генетично по-слаба склонност към роене. Тихата смяна на пчелните майки е своеобразен отслабен процес на роене. Протича почти незабелязано за семейството и за пчеларя. Обикновено се залагат от 3 до 5 маточника. Докато пчелите изхранват ларвите в маточниците, старата майка продължава да сна- ся. По този начин пчелната майка се подменя с незначително прекъсване на снасянето. Майките, отгледани при самосмяна, са качествени, но на този начин не може да се разчита, защото се извършва почти незабележимо за пчеларя и се отглеждат много малък брой маточници. Опитите за изкуствено предизвик- ване на самосмяна невинаги завършват успешно. Много често след придаване на нови пчелни майки в семейството се извършва тиха смяна. В тези случаи реакцията на пчелите към "чуждата" майка е същата, както към непълноцен- ната майка и те я подменят. Досега все още в практиката няма разработен на- чин за използване на този инстинкт на пчелите за производство на пчелни майки. Важна задача на пчеларската наука е всестранното проучване на усло- вията и факторите, които предизвикват самосмяна, за да се овладее практи- чески и да се използва.

СПАСИТЕЛНИ (СВИЩЕВИ) ПЧЕЛНИ МАЙКИ

След внезапно загубване на майката (осиротяване на семейството) заедно с другите изменения в поведението на пчелите работнички възниква и тенден- ция да се отглеждат майки от ларви, предназначени за пчели работнички За та- зи цел шестоъгълните работнически килийки трябва да се преустроят в кръгли широки килийки за майки (маточници) и ларвата да се снабди с пчелно млечице. Често възниква спор кое е първичното - преустройството на килийката или снабдяването й с повече пчелно млечице. Според едни изследователи форма- та на килийката създава своеобразен стимул за натрупване на повече пчелно млечице, т е. тя е първична. Според други автори в осиротялото семейство след няколко часа се установяват големи различия в осигуряването на ларвите с пчелно млечице, без да се забелязват изменения във формата на килийките. Следователно напълно вероятно е, че килийките, случайно снабдени с пчелно млечице, се избират от пчелите за преустройване в маточници. Маточниците при роене и тиха смяна се залагат най-често в краищата на питите, а спасителните маточници се изграждат по цялата повърхност на пити- те (там, където е пилото). Броят им варира от 10 до 30 в семейство. Качеството на заложените за излюпване майки, както и техният брой зависи от общото състояние на семейството (силата, интензивността на хранене) и от външните условия. В осиротялото семейство може да се от- глеждат спасителни маточници, докато в тях има млади ларви. Пчелите изграждат свещеви маточници през първите 4-5 дни след загубата на майката. Те охотно отглеждат като майки както съвсем млади ларви, така и тези, които се намират вече на "пределна" възраст (границите на непригодност за пчелните майки). От отгледаните ларви 68-75% са на възраст от 12 часа до 1,5 денонощия (в т.ч. 31 - 44% на възраст до 12 часа) и около 25- 32% на възраст от 1,3 до 3 дни (Таранов, 1987). Вследствие на това (ако на пчелите се предостави свободен избор на ларви за отглеждане) маточниците

се оказват с различна възраст. Първите излюпили се спасителни майки са дребни, по-слабо развити и по-некачествени, тъй като са произведени от захра- нени най-стари ларви. Под влияние на вродената враждебност майките, излю- пили се първи, но некачествени, ликвидират още неизлюпилите се качествени пчелни майки. Свищевите майки значително се различават една от друга по маса и по количество на яйчниковите тръбички. Ако са отгледани от съвсем млади ларви, спасителните майки са качествени и не се различават от майките, произведени при роене или самосмяна. Възрастта на захранените ларви трудно може да се определи на практика, затова този начин на естествено отглеждане на пчелни майки не се предпочита.

Отглеждането на пчелни майки по естествен начин може да се прилага само в малките любителски пчелини. При промишленото пчеларство е съвсем не подходящо тъй като крие сериозни недостатъци. При естественото отглеж- дане на пчелни майки се произвеждат малък брой с различно качество, израз- ходва се много работно време, производството е нерентабилно не подлежи на планиране, контрол и отчетност.

 

 

Eмил Янев - пчелар: GSM: 0887701375