Организация и управление
Bulgarian English Russian
ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ
Рейтинг
УжаснаОтлична 

Чл. 3. (Изм. – ДВ, бр. 36 от 2008 г., изм. – ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г.) Министърът на земеделието и храните осъществява държавната политика в областта на пчеларството. Чл. 4. Научноизследователската и образователната дейност в областта на пчеларството се извършват от научни институти, опитни станции, лаборатории и висши училища Чл. 5. (1) (Изм. – ДВ, бр. 36 от 2008 г., изм. – ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г.) При провеждане на държавната политика в областта на пчеларството министърът на земеделието и храните се подпомага от национален браншови пчеларски съюз. (2) Националният браншови пчеларски съюз е юридическо лице, регистрирано при условията и по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел. (3) Национален браншови пчеларски съюз е този, който има структури във всички области и в повече от 50 на сто от общините в страната. (4) Националният браншови пчеларски съюз обединява и представлява пчеларите, преработвателите и търговците на пчелни продукти, производители на пчеларски инвентар и лекарствени средства, научни работници и други лица, свързани с пчеларството, и има за цел да подпомага и защитава общите и индивидуалните интереси на своите членове и да съдейства на държавните органи при провеждане на политиката в областта на пчеларството. Чл. 6.Националният браншови пчеларски съюз:1. участва в изготвянето и изпълнението на Националната програма за развитие и насърчаване на пчеларството;2. (изм. – ДВ, бр. 36 от 2008 г., изм. – ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г.) изготвя годишен доклад за състоянието на пчеларството и го представя на министъра на земеделието и храните;3. участва в разработването на проекти за нормативни актове, стандарти и стандартни методи за анализ, свързани с пчеларството и пчелните продукти;4. (изм. – ДВ, бр. 36 от 2008 г., изм. – ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г.) предлага на министъра на земеделието и храните начини за разпределяне на средства за развитие и подпомагане на пчеларството;5. участва в разработването на програми с Министерството на околната среда и водите във връзка с поддържането на екологичното равновесие в природата, свързани с пчелоопрашването;6. създава и поддържа база данни за производителите и търговците на пчели, пчелен мед и други пчелни продукти; организира и координира дейността по пчелоопрашването;7. участва в обсъждане на устройствени проекти и технологични планове за залесяване на подходящи медоносни растения на общински, държавни и частни терени;8. организира ежегоден конкурс за образцов пчелин на общинско, областно и национално равнище;9. (изм. – ДВ, бр. 43 от 2008 г., изм. – ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г.) участва в организиране и провеждане на курсове за квалификация и обучение в областта на пчеларството съвместно с Националната служба за съвети в земеделието, Селскостопанската академия, Българската агенция по безопасност на храните,

Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в животновъдството и други заинтересовани;10. съдейства за организиране на биологично производство на пчелни продукти;11. изпълнява и други функции, възложени със закон. Чл. 7. (Изм. – ДВ, бр. 51 от 2007 г., в сила от 26.06.2007 г., изм. – ДВ, бр. 36 от 2008 г., изм. – ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г.) Министерството на земеделието и храните изготвя годишни национални програми в областта на пчеларството в съответствие с регламентите на Европейската общност.

Eмил Янев - пчелар: GSM: 0887701375