ИЗТЕКЛОТО ХОБОТЧЕ Е ПРИЗНАК ЗА ХИМИЧНА ТОКСИКОЗА ПРИ ПЧЕЛИТЕ
Bulgarian English Russian
ИЗТЕКЛОТО ХОБОТЧЕ Е ПРИЗНАК ЗА ХИМИЧНА ТОКСИКОЗА ПРИ ПЧЕЛИТЕ
Рейтинг
УжаснаОтлична 

ИЗТЕКЛОТО ХОБОТЧЕ Е ПРИЗНАК ЗА ХИМИЧНА ТОКСИКОЗА ПРИ ПЧЕЛИТЕ

*Отравянията на пчелите с различни химични средства е проблем № 2 за пчеларството. Причина за това е масовата употреба на все повече пестициди в селското и горското стопанство. Разпръскването на отровите със самолети на огромни площи с посещавана от пчелите растителност, увеличава все повече икономи- ческите загуби. ПРИЗНАЦИ По-бавно действащите отрови предизвикват умиране, както на летящите, така и на гнездовите пчели (виждат се трупове пред и в кошера), а понякога и на незапечатаното пило. Пчелите не могат да се задържат върху питите, падат на дъното и се разпълзяват по него и пред кошера, където не след дълго уми- рат. При бързо действащите отрови, а също и при контактните, семействата внезапно отслабват и не се наблюдават трупове пред и в кошера. Отслабват предимно най-силните семейства. Всички тези признаци съвпадат с провежда- нето на растителнозащитните мероприятия в близост до пчелините. Отравянията, причинени от слабодействащи или в по-ниска концентрация отрови трудно се разпознават. Пчелните семейства отслабват по-бавно, заба- вят развитие и намаляват продуктивността си. ОБЩ ПРИЗНАК на отровените пчели е изтеклото напълно хоботче, а също та- ка и стъкловидното и празно средно черво. Според вида и свойствата на отро- вата може да се наблюдава внезапно парализиране и бърза смърт (арсенови препарати), по-продължително възбудено състояние, а след това парализи- ране (контактни отрови) и др. В такива случаи е необходимо да се изпрати про- ба за изследване. Освен, че нанасят огромни преки загуби, химическите отравяния имат и го- лямо косвено икономическо и здравно значение - засегнатите от отравяния пчелни семейства остават с по-малко гнездови пчели и големи площи пило, вследствие на което много често заболяват от европейски гнилец (простудя- ване, недохранване и др.). Понижава се устойчивостта на пчелите и личинките спрямо болестотворните организми. МЕРКИ ЗА БОРБА При установяване на отравяния на пчелите трябва да се извадят питите с пресен нектар и прашец. Пострадалите семейства се подхранват със захарен сироп или разреден мед. ПРОФИЛАКТИКА Срещу химичните отравяния предпазните мерки имат много по-голямо зна- чение. Пчеларите трябва да бъдат предупредени поне 3 дни преди пръскането и прашенето. Много важно е да не се допуска прилагането на инсектициди по време на цъфтежа на растенията. Освен това ако е възможно третирането да се извършва рано сутрин или привечер. Напоследък за предпазване се прила- гат т. нар. престилки от тензух, канаваца и др., с които се опасват кошерите. През последните години се правят опити за отблъскване на пчелите от инсек- тицидите, като в тях се влагат някои неприятно миришещи вещества - камфор, терпентин, фенол, нафталин и др. Д-р в.м.н. Наско КИРИЛОВ 

Eмил Янев - пчелар: GSM: 0887701375