ПРОФИЛАКТИКАТА ПРЕЗ ЕСЕНТА
Bulgarian English Russian
ПРОФИЛАКТИКАТА ПРЕЗ ЕСЕНТА
Рейтинг
УжаснаОтлична 

ПРОФИЛАКТИКАТА ПРЕЗ ЕСЕНТА

Въз основа на целите, които преследваме при провеждането й различаваме:

ОБЩА ПРОФИЛАКТИКА

Включваща общи мерки за създаване на условия за засилване устойчивостта на пчелните семейства и такива против внасянето на патологични микроорганизми в гнездата им.

СПЕЦИФИЧНА ПРОФИЛАКТИКА

Обединяваща съвкупност от профилактични мерки срещу появата на конкретни заболявания по пчелите и пчелното пило. Профилактичните мероприятия през есента трябва да бъдат насочени към предпазване на пчелните семейства от цял комплекс от фактори и причини, както от заразно, така и от незаразно естество. Всички те действат не поотделно, а последователно, успоредно или в различни съчетания и взаимовръзки. Причините и утежняващите фактори, предизвикващи зимно-пролетната смъртност са известни: от заразните – нозематоза, хафниоза, септицемия, амебоза, плесенни заболявания, а косвено – и вароатоза, а незаразните – гладуването, безпокоенето на пчелите, повишена влага и влошена вентилация в гнездото, лошокачествени хранителни запаси (манов мед, прокиснал мед, плесенясъл пчелен прашец), грешки в провеждането на ДПрПП при използването на пчелите, особено в края на лятото и през есента (подмяна на хранителните запаси със захарен сироп и др.).

За да бъдат ефективни профилактичните мероприятия през есенния период, и вследствие на тях да се намали зимно-пролетната смъртност, е необходимо те да бъдат съобразени с еволюционно сложили се и физиологично затвърдили се инстинкти и приспособления при пчелите (запушване с прополис на всички пукнатини и процепи по стените на гнездото и стесняване на входа му; образуване на кълбо от пчелите, за да се намали до най-малки размери повърхността на нуждаещите се от топлинна защита семейства; точно определен начин за разполагане на хранителните запаси в гнездото, осигуряващ на пчелите постоянен досег с тях и др.). Не се ли съобразяваме с горепосочените инстинкти и приспособления при отглеждането на пчелните семейства в края на активния сезон, не ще можем да постигнем добри резултати, а напротив, ще увеличим зимно-пролетната смъртност. За да презимуват добре пчелните семейства с по-малка смъртност е необходимо: в края на есента семействата да имат колкото се може повече млади, неизтощени, с добре развито мастно тяло пчели; достатъчни по качество и количество правилно разпределени в гнездата хранителни запаси (мед и пчелен прашец); семействата да населяват добре прогонени и здрави в хигиенно отношение кошери, защитени от вятър, влага, вредители и др.; на семействата да се осигурят всички условия за спокойно презимуване и млади и жизнени пчелни майки;

да се направи така, че да се изключи възможността за попадане на предизвикващи болести патогенни и условнопатогенни микроорганизми в самите пчели или в хранителните им запаси. В по-голямата си част профилактичните мероприятия през есента се свеждат преди всичко до спазване на ДПрПП от пчеларя – правилно да подготвят за зазимяване пчелните семейства без пропуски. Не трябва да се допуска преексплоатирането на семействата особено в края на активния им период, което довежда до зазимяване на слаби семейства с изтощени от преработване до късна есен на захарен сироп пчели. И по отношение на профилактиката на зимно-пролетната смъртност, предизвикана от заразно естество, макар по начало да е задължение на ветеринарния лекар, ролята на пчеларя също не е малка: при работа с пчелите да не допуска внасяне на възбудителите на заразни заболявания, които се проявяват през зимно-пролетния период (нозематоза, хафниоза, септицимия и др.)

А ако е имало вече такива – да е приложил всички посочени в наредбите мерки за ликвидирането им преди настъпването на зимно-пролетния период. При констатиране по-рано в пчелина заразна болест, профилактичните мероприятия, отнасящи се до здравите семейства е необходимо да започнат още от ранна пролет и да продължат през лятото и есента. През ранна пролет, относно болните семейства се прилагат мерки за предпазване, ограничаване и ликвидиране на установената болест по начините, описани в Наредба № 30, обнародвана в ДВ 78/2002 г. Изрично е подчертано, че при заразната болест нозематоза (чл.18) в районите, където е установена, се провежда профилактика с пролетните и есенни подбудителни подхранвания в пчелините. Това става с лечебен сироп (захарен), в който се разтваря ВМП Нозестат, производство на Примавет-София ООД, в дози и кратност, посочени в придружаващата го инструкция. Особено важно профилактично мероприятие в райони, където пчелите в края на лятото и есента събират манов мед е той да бъде своевременно извлечен от питите или те да се изместят в края на гнездото – за консумиране след приключване на зимния период. По този начин ще предпазим пчелните семейства от манова токсикоза, която е важна профилактична мярка против ранното проявяване и тежкото протичане на чревните заразни заболявания с условен характер – нозематоза, хафниоза, септицимия и др.

Профилактиката на кражбите между пчелите през есенния период има голямо значение. Тя спомага не само за отслабване или ликвидиране на отделни пчелни семейства. Чрез тях се разпространяват заразните болести по пчелите и пчелното пило от едно семейство на друго и от пчелин на пчелин. Към профилактичните мероприятия през есенния период се отнасят и профилактичните прегледи на пчелните семейства, извършвани от ветеринарните лекари. Ненавременното им и некачествено провеждане или въобще непровеждането им, допринасят много не само за разпространението на заразните болести по пчелите и пчелното пило, но и за своевременното отстраняване на някои грешки, допускани от пчеларите при подготовката на семействата за предстоящият тежък зимен период. От всичко гореизложено е видно огромното значение на профилактичните мероприятия през есенния период за пчеларя не само от икономическа гледна точка. Защото чрез неспазването и непровеждането на тези мероприятия той ще допринесе за увеличаване на зимно-пролетната смъртност и разпространението на чревните заболявания, характерни за този период. Без есенна профилактика е невъзможно да имаме в пчелините си през ранна пролет здрави, силни и високопродуктивни пчелни семейства!

Източник: В-к Пчела и кошер/Фермер.бг

Eмил Янев - пчелар: GSM: 0887701375