Административни разпоредби
Bulgarian English Russian
АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Рейтинг
УжаснаОтлична 

Чл. 37. (1) Който не регистрира пчелни семейства или не постави регистрационен номер на пчелина в нарушение на чл. 8, ал. 1 или ал. 5, се наказва с глоба от 50 до 100 лв. (2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция от 200 до 300 лв. Чл. 38. (1) Който наруши разпоредбите на чл. 15, т. 1 и 4, се наказва с глоба от 100 до 200 лв., а за нарушения по чл. 15, т. 2, 3 и 5 – от 500 до 700 лв. (2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция в размер от 1500 до 2000 лв. Чл. 39. При нарушения на чл. 18, ал. 1 и 2 пчелинът се отнема в полза на държавата. Чл. 40. (1) Лице, което произвежда и/или търгува с елитни и племенни пчелни майки и отводки (рояци) в нарушение на правилата по чл. 19, ал. 1, се наказва с глоба от 1500 до 2000 лв., ако не подлежи на по-тежко наказание. (2) Лице, което произвежда елитни и племенни пчелни майки и отводки (рояци), без да е регистрирано по чл. 19, ал. 2, се наказва с глоба 500 лв. (3) Когато нарушенията по ал. 1 и 2 са извършени от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция в размер от 2500 до 3000 лв. Чл. 41. (1) Който наруши разпоредбите на чл. 20, ал. 1, се наказва с глоба от 800 до 1000 лв. Внесените пчелни майки, рояци и пчелни семейства се отнемат в полза на държавата.

(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция в размер от 1300 до 1500 лв. Чл. 42. (1) Който наруши разпоредбите по чл. 22, ал. 1 и чл. 24, се наказва с глоба 500 лв., като подправената, имитирана или некачествена продукция се отнема в полза на държавата. (2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция в размер 1000 лв., като подправената, имитирана или некачествена продукция се отнема в полза на държавата. Чл. 43. (1) Който наруши правилата, определени по реда на чл. 22, ал. 3, се наказва с глоба в размер 5000 лв. (2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция в размер 7000 лв. Чл. 44. (1) Който не спазва мерките за опазването на пчелите от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, определени по реда на чл. 32, се наказва с глоба от 3000 до 5000 лв. (2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция в размер от 8000 до 10 000 лв. Чл. 45. (1) Който наруши разпоредбата на чл. 33, се наказва с глоба от 4000 до 5000 лв. (2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция в размер от 8000 до 10 000 лв. Чл. 46. (1) Който наруши разпоредбите на чл. 34, се наказва с глоба от 400 до 500 лв. (2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция в размер от 800 до 1000 лв. Чл. 47. За повторно нарушение по чл. 37, 38 и чл. 40 – 46 предвидените глоби или имуществени санкции се налагат в двоен размер. Чл. 48.(1) (Изм. – ДВ, бр. 36 от 2008 г., изм. – ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г.) Нарушенията по този закон се установяват с актове, съставени от длъжностни лица, упълномощени от министъра на земеделието и храните.(2) (Изм. – ДВ, бр. 36 от 2008 г., изм. – ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г.) Наказателните постановления се издават от министъра на земеделието и храните или от упълномощени от него длъжностни лица.(3) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания. Допълнителни разпоредби § 1. По смисъла на този закон:1. “Ентомофилни растения” са диворастящи и културни растения, които се нуждаят от опрашване от пчели и други насекоми.2. “Пчелен мед” е хранителен вискозен, течен или кристализирал продукт, произвеждан от медоносни пчели от нектара на цветовете или секрециите от или върху живите части на растенията, които пчелите събират, трансформират, комбинират с конкретни вещества, които те отделят, складират и оставят да узреят във восъчни пити.3. “Подвижно пчеларство” е придвижването и временното настаняване на пчелни семейства в близост до медоносна растителност за ползването й като пчелна паша и за опрашване на ентомофилните култури и дивите растения.4. “Пчеларство” е дейност, свързана с отглеждане, развъждане и използване на медоносните пчели за опрашване на ентомофилни култури и производство на пчелни продукти.5. “Пчелен рояк” е част от пчелното семейство, състоящ се от една пчелна майка, пчели-работнички и търтеи (сезонно).6. “Пчелно семейство” е цялата биологична и производствена единица (колония), състояща се от пчелна майка, определено количество пчели-работнички и търтеи (сезонно), настанени в кошери с необходимото количество восъчни пити. Пчелното семейство се смята за едно и когато основното семейство се подпомага от помощно, настанено в същия кошер.7. “Пчелин” е място, върху което са настанени пчелни семейства заедно с наличното оборудване.8. “Пчелни продукти”, получени при отглеждане на пчели, са пчелен мед, пчелен восък, цветен пчелен прашец, прополис (пчелен клей), пчелно млечице и пчелна отрова.9. “Пчелно пило” са яйцата, ларвите и какавидите на пчелите-работнички, майки и търтеи в различен стадий от развитието им до излюпването на възрастното насекомо.10. (изм. – ДВ, бр. 51 от 2007 г., в сила от 26.06.2007 г.)

“Пчелар проверител” е опитен пчелар, притежаващ удостоверение за професионална квалификация “пчелар проверител”.11. “Имитиран” или “подправен” е всеки продукт, който не отговаря на понятието “пчелен мед”, определено в т. 2.12. “Повторно” е нарушението, извършено в едногодишен срок от влизането в сила на наказателното постановление, с което е наложено наказание за нарушение от същия вид.13. “Тръвна” е неразборен, плетен, конусовиден кошер със сламена покривка. Преходни и Заключителни разпоредби § 2. (1) В тримесечен срок от влизането в сила на закона министърът на земеделието и горите издава наредбите по чл. 19, ал. 1, чл. 22, ал. 3 и чл. 32, ал. 2, както и правилника по чл. 36, ал. 2.(2) До приемането на наредбата по чл. 32, ал. 2 се запазва действието на Наредба № 5 от 1985 г. за опазване на пчелните семейства от отравяне при пръскането и прашенето на растителността (ДВ, бр. 75 от 1985 г.).§ 3. В тримесечен срок от влизането в сила на закона собствениците на пчелини са длъжни да приведат дейността си в съответствие с изискванията на чл. 13, ал. 1, т. 2.§ 4. Система кошери “тръвна” по чл. 35 се използва за отглеждане на пчелни семейства в срок до 31 декември 2006 г.§ 5. Собствениците на пчелни семейства подават заявление за регистрация по чл. 8, ал. 1 в тримесечен срок от влизането в сила на закона.§ 6. Законът за пчеларството (обн., ДВ, бр. 102 от 1983 г.; изм., бр. 11 от 1998 г., бр. 113 от 1999 г.) се отменя.§ 7. (Изм. – ДВ, бр. 36 от 2008 г., изм. – ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г.) Изпълнението на закона се възлага на министъра на земеделието и храните.————————-Законът е приет от ХХХIХ Народно събрание на 10 юни 2003 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание. Преходни и Заключителни разпоредби КЪМ ЗАКОНА ЗА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКАТА ДЕЙНОСТ (ОБН. – ДВ, БР. 87 ОТ 2005 Г., В СИЛА ОТ 02.05.2006 Г.)§ 27. Законът влиза в сила в 6-месечен срок от обнародването му в “Държавен вестник” с изключение на:1. параграф 22, който влиза в сила от 26 октомври 2005 г. ;2. членове 259 – 275, които влизат в сила от 1 януари 2006 г.;3. членове 56, 61 и 192, които влизат в сила от 1 октомври 2006 г.;4. членове 52 – 54, чл. 60, чл. 67 – 76, чл. 77, ал. 3, чл. 78 – 100, чл. 112, 175, чл. 195, ал. 3, т. 2 – 4, чл. 199, ал. 4, т. 2 – 4, чл. 269, 289, 330 – 339, 342, чл. 343, ал. 5, чл. 382, ал. 1, чл. 401 и 410 и § 18, които влизат в сила от 1 януари 2007 г. Преходни и Заключителни разпоредби КЪМ АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС (ОБН. – ДВ, БР. 30 ОТ 2006 Г., В СИЛА ОТ 12.07.2006 Г.)§ 110. В Закона за пчеларството (обн., ДВ, бр. 57 от 2003 г.; изм., бр. 87 от 2005 г.) навсякъде думите “Закона за административното производство” се заменят с “Административнопроцесуалния кодекс”.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .§ 142. Кодексът влиза в сила три месеца след обнародването му в “Държавен вестник”, с изключение на:1. дял трети, § 2, т. 1 и § 2, т. 2 – относно отмяната на глава трета, раздел II “Обжалване по съдебен ред”, § 9, т. 1 и 2, § 11, т. 1 и 2, § 15, § 44, т. 1 и 2, § 51, т. 1, § 53, т. 1, § 61, т. 1, § 66, т. 3, § 76, т. 1 – 3, § 78, § 79, § 83, т. 1, § 84, т. 1 и 2, § 89, т. 1 – 4, § 101, т. 1, § 102, т. 1, § 107, § 117, т. 1 и 2, § 125, § 128, т. 1 и 2, § 132, т. 2 и § 136, т. 1, както и § 34, § 35, т. 2, § 43, т. 2, § 62, т. 1, § 66, т. 2 и 4, § 97, т. 2 и § 125, т. 1 – относно замяната на думата “окръжния” с “административния” и замяната на думите “Софийския градски съд” с “Административния съд – град София”, които влизат в сила от 1 март 2007 г.;2. параграф 120, който влиза в сила от 1 януари 2007 г.;3. параграф 3, който влиза в сила от деня на обнародването на кодекса в “Държавен вестник”. Преходни и Заключителни разпоредби КЪМ ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЖИВОТНОВЪДСТВОТО (ОБН. – ДВ, БР. 51 ОТ 2007 Г., В СИЛА ОТ 26.06.2007 Г.)§ 69. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в

“Държавен вестник”. Заключителни разпоредби КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА РИБАРСТВОТО И АКВАКУЛТУРИТЕ (ОБН. – ДВ, БР. 36 ОТ 2008 Г.)§ 74. В Закона за пчеларството (обн., ДВ, бр. 57 от 2003 г.; изм., бр. 87 от 2005 г., бр. 30 от 2006 г. и бр. 51 от 2007 г.) навсякъде думите “министърът на земеделието и горите”, “министъра на земеделието и горите” и “Министерството на земеделието и горите” се заменят съответно с “министърът на земеделието и продоволствието”, “министъра на земеделието и продоволствието” и “Министерството на земеделието и продоволствието”. Преходни и Заключителни разпоредби КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ГОРИТЕ (ОБН. – ДВ, БР. 43 ОТ 2008 Г.)§ 90. В Закона за пчеларството (обн., ДВ, бр. 57 от 2003 г.; изм., бр. 87 от 2005 г., бр. 30 от 2006 г., бр. 51 от 2007 г., бр. 36 от 2008 г.) навсякъде думите “Земеделие и гори” се заменят със “Земеделие”, а думите “по земеделие и гори” се заменят с “по земеделие”.

Eмил Янев - пчелар: GSM: 0887701375